Pompy do lekkiej chemii

Pompy do lekkiej chemii

W pro­ce­sach prze­my­sło­wych czę­sto sto­so­wa­ne są roz­two­ry kwa­sów, zasad i innych substancji.

W przy­pad­ku cie­czy, któ­re nie powo­du­ją koro­zji meta­lu, moż­na zna­leźć na ryn­ku spo­ro typów urzą­dzeń. Trze­ba jed­nak mieć na uwa­dze, że sam mate­riał wyko­na­nia np. kor­pu­su i wir­ni­ka to nie wszyst­ko. Czę­sto bar­dziej klu­czo­we jest dobór wła­ści­wych mate­ria­łów uszcze­lek i uszczel­nień mecha­nicz­nych nara­żo­nych na kon­takt z cie­czą o innych wła­sno­ściach fizy­ko­che­micz­nych w sto­sun­ku do wody.

Mate­ria­ły pomp sto­so­wa­ne w pom­pach do lek­kiej chemii:

Meta­le i sto­py metali

  • żeli­wo (sza­re lub sfe­ro­idal­ne, dla mało agre­syw­nych cie­czy, o wła­ści­wo­ściach niekorodujących)
  • stal nie­rdzew­na AISI304 (odpor­ność che­micz­na w ramach zakre­su pH cie­czy jest pod­wyż­szo­na w sto­sun­ku do żeli­wa, sta­li węglo­wej i alu­mi­nium, ale na dłuż­szą metę nie nada­je się np. do wody mor­skiej czy sola­nek lub nawet nawo­zów, gdzie zde­cy­do­wa­nie lep­sza będzie stal kla­sy AISI316)
  • stal kwa­so­od­por­na AISI316 lub AISI316L (mate­riał, ze wzglę­du na doda­tek moli­de­nu, cha­rak­te­ry­zu­je się znacz­nie zwięk­szo­ną odpor­no­ścią che­micz­ną oraz jest mate­ria­łem dopusz­czo­nym przez FDA do nie­któ­rych zasto­so­wań w prze­my­śle spożywczym)
  • brąz okrę­to­wy (sto­so­wa­ny głów­nie w bran­ży morskiej)
  • stal fer­ry­tycz­no-auste­ni­tycz­na DUPLEX i SUPERDUPLEX to wyso­ka trwa­łość w śro­do­wi­sku wyso­kie­go wyso­kie­go pozio­mu chlor­ków w posta­ci soli.

Uszczel­ki i mate­ria­ły uszczelnień:

  • NBR (guma tzw. ole­jo­od­por­na), pod­sta­wo­wy mate­riał do budo­wy uszcze­lek cha­rak­te­ry­zu­ją­cy się wyso­ką odpor­no­ścią mecha­nicz­ną i odpor­no­ścią na nie­któ­re ole­je, czy roz­two­ry alko­ho­li. Sto­sun­ko­wo niska odpornść tem­pe­ra­tu­ro­wa, w prak­ty­ce użyt­ko­wej do ok. 70°C
  • EPDM
  • FKM
  • FFKM /​FFPM
  • PTFE
Scroll to Top