Pompy z wirnikiem otwartym WIRKO DWX AISI316L

Pompy z wirnikiem otwartym DWX marki WIRKO. W standardowym wykonaniu korpus ze stali kwasoodpornej (AISI 316L - 1.4404) i uszczelki oraz uszczelnienie wału z FKM (Viton) zapewniający bardzo wysoką odporność chemiczną.

logo wirko

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  do 44 m3/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  21 m

 • Moc

  0,37–4,0 kW

 • Przepływ swobodny

  maks. do 19 mm

 • Wykonania materiałowe

  żeli­wo szare

 • Zasilanie

  jed­no­fa­zo­we lub trój­fa­zo­we 50Hz

 • Ciśnienie robocze mask.

  8–3 bar (w zależ­no­ści od modelu)

 • Temp. pompowanej cieczy

  -15°-110°C (w zależ­no­ści od wyko­na­nia uszczelnień)

Zastosowanie

Do cie­czy czy­stych i zabru­dzo­nych, nie­wy­bu­cho­wych, zawie­ra­ją­cych zanie­czysz­cze­nia sta­łe o cha­rak­te­rze nie­ście­ral­nym oraz nie powo­du­ją­cych koro­zji sto­sun­ku do mate­ria­łu kla­sy stal kwa­so­od­por­na AISI316L.

 • Base­ny i fon­tan­ny.
 • Prze­mysł che­micz­ny, ściek prze­my­sło­wy.
 • Urzą­dze­nia myją­ce – komo­ry i myj­ki opa­ko­wań, bute­lek, szkła, koszy.
 • Prze­mysł tekstylny.
 • Prze­mysł farbiarski.
 • Ukła­dy mycia i dezyn­fek­cji.
 • Bro­wa­ry.
 • Prze­mysł spo­żyw­czy (płu­ka­nie, mycie, trans­fer che­mii).
 • Usu­wa­nie cie­czy zabrudzonych.
 • Ukła­dy dezyn­fek­cji i natrysk.
 • Zmy­war­ki do naczyń.
 • Urzą­dze­nia fil­tra­cyj­ne.
 • Woda demi­ne­ra­li­zo­wa­na i dejonizowana.
 • Ukła­dy mycia i wykań­cza­nia deta­li w przemyśle.

Zakres i granice stosowania

 • Wydaj­ność: maks. do 44 m³/​godz.
 • Wyso­kość pod­no­sze­nia: maks. 21 m.
 • Zasi­la­nie: jed­no­fa­zo­we i trój­fa­zo­we 50Hz, w zależ­no­ści od modelu.
 • Moc sil­ni­ka: od 0,37 kW do 4,0 kW, kla­sa spraw­no­ści IE3 dla pomp 3~.
 • Mak­sy­mal­ne ciśnie­nie robo­cze: 8 bar dla DWX100-150–200-300–400; 3 bar dla DWX037.
 • Tem­pe­ra­tu­ra pom­po­wa­nej cie­czy: od ‑15°C do 110°C (w zależ­no­ści od wyko­na­nia uszczelnień).
 • Prze­pływ swo­bod­ny: maks. do 19 mm.

Dane elektryczne

 • Sil­nik asyn­chro­nicz­ny 2‑biegunowy (ok. 2900 obr./min), z wymu­szo­nym chłodzeniem.
 • Zasi­la­nie 1~ 230V ± 10% 50Hz (DWX 050M, DWX 100M, DWX150M, DWX200M).
 • Zasi­la­nie 3~ 230/​400V ± 10% 50Hz (DWX 50T, DWX100T, DWX150T, DWX200T, DWX300T, DWX400T).
 • Sto­pień ochro­ny IP55.
 • Kla­sa izo­la­cji sil­ni­ka: F.
 • Kla­sa spraw­no­ści sil­ni­ka: IE3 dla pomp 3~ > 0.75 kW.
 • Mak­sy­mal­na tem­pe­ra­tu­ra oto­cze­nia: do 50 °C, bez kon­den­sa­cji wilgoci.
 • Moż­li­wość pra­cy z falow­ni­kiem: TAK ; dla niskich czę­sto­tli­wo­ści <30Hz wyma­ga­ne obce chło­dze­nie silnika.
 • Wbu­do­wa­ne zabez­pie­cze­nie ter­micz­ne i kon­den­sa­tor w pom­pach jednofazowych.
 • Zabez­pie­cze­nie pomp trój­fa­zo­wych w zakre­sie użytkownika.

Materiały wykonania

 • Kor­pus pom­py, gniaz­do uszczel­nie­nia, wir­nik i koń­ców­ka wału: stal kwa­so­od­por­na kla­sy AISI 316L.
 • Kor­pus sil­ni­ka i łącz­nik: aluminium.
 • Pły­ta pod­sta­wy: żeli­wo sza­re (jeże­li występuje).
 • Uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne: Węglik krzemu/​Grafit/​FKM.
 • Kor­pus pom­py, gniaz­do uszczel­nie­nia, wir­nik i koń­ców­ka wału: stal kwa­so­od­por­na kla­sy AISI 316L.
 • Kor­pus sil­ni­ka i łącz­nik: aluminium.
 • Pły­ta pod­sta­wy: żeli­wo sza­re (jeże­li występuje).
 • Uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne: Węglik krzemu/​Grafit/​FKM.

Model pom­py

Moc pom­py P2
Zasi­la­nie
Przy­łą­cze ssaw­ne gwint.
Przy­łą­cze tłocz­ne gwint.
Wydaj­ność maks.
Wyso­kość pod­no­sze­nia maks.
Waga
DWX 050M
0.37 kW
1~, 230V, 50Hz
1 1/​4″ GW
1″ GW
120 l/​min
12 m
6.6 kg
DWX 050T
0.37 kW
3~ 230/​400V, 50Hz
1 1/​4″ GW
1″ GW
120 l/​min
12 m
6.6 kg
DWX 100M
0.75 kW
1~, 230V, 50Hz
1 1/​2″ GW
1 1/​2″ GW
330 l/​min
8,2 m
9.9 kg
DWX 100T
0.75 kW
3~ 230/​400V, 50Hz
1 1/​2″ GW
1 1/​2″ GW
330 l/​min
8,2 m
9.9 kg
DWX 150M
1.1 kW
1~, 230V, 50Hz
2″ GW
2″ GW
420 l/​min
12,5 m
15.6 kg
DWX 150T
1.1 kW
3~ 230/​400V, 50Hz
2″ GW
2″ GW
420 l/​min
12,5 m
15.6 kg
DWX 200M
1.5 kW
1~, 230V, 50Hz
2″ GW
2″ GW
510 l/​min
15,5 m
17.6 kg
DWX 200T
1.5 kW
3~ 230/​400V, 50Hz
2″ GW
2″ GW
510 l/​min
15,5 m
17.6 kg
DWX 300T
2.2 kW
3~ 230/​400V, 50Hz
2 1/​2″ GW
2″ GW
640 l/​min
17 m
21.6 kg
DWX 400T
3 kW
3~ 230/​400V, 50Hz
2 1/​2″ GW
2″ GW
750 l/​min
21.5 m
32.2 kg

pompy dwx wirko aisi wirnik otwarty dwo co nga zamiennik odpowiednik

pompy kwasoodporne do brudnej wody tanie wymiary

Model

pom­py

A

B

C

D

F

L

H

H1

H2

DWX 050M

100

166

-

118

50

265

177

234

84

DWX 050T

100

166

-

118

50

265

177

234

84

DWX 100M

120

172

-

159

75

335

216

234

110

DWX 100T

120

172

-

159

75

335

216

234

110

DWX 150M

108

193

138

165

82

378

243

258

125

DWX 150T

108

193

138

165

82

378

243

258

125

DWX 200M

108

193

138

165

82

378

243

258

125

DWX 200T

108

193

138

165

82

378

243

258

125

DWX 300T

108

193

138

163

82

413

242

258

125

DWX 400T

108

193

138

163

82

430

242

258

125

Uszczelnienie mechaniczne:
 • SSQ1Q1E — Węglik krzemu/​Węglik krzemu/​EPDM + o‑ring EPDM
 • SSQ1BE — Węglik krzemu/​Grafit/​EPDM + o‑ring EPDM
 • SSQ1Q1V — Węglik krzemu/​Węglik krzemu/​FKM + o‑ring EPDM
Przyłącza procesowe:
 • SSPDIN — Przy­łą­cza w stan­dar­dzie spo­żyw­czym, typ DIN11851 gwint tzw. mleczarski
 • SSPSMS — Przy­łą­cza w stan­dar­dzie spo­żyw­czym, typ SMS
 • SSPVIC — Przy­łą­cza w stan­dar­dzie prze­my­sło­wym, VICTAULIC
 • SSPVK — Przy­łą­cza cyster­no­we VK80 (tyl­ko dla mode­lu DWX 400)
Standard wykonania:
 • SSFDA - Pole­ro­wa­ny elek­trycz­nie kor­pus, gniaz­do uszczel­nie­nia i wir­nik, uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne z cer­ty­fi­ka­tem zgod­no­ści z zale­ce­nia­mi FDA (uwa­ga ‑pom­pa z ate­stem “spo­żyw­czym”, ale nie “higie­nicz­na”)
 • SS - kod wyko­na­nia spe­cjal­ne­go (dane u producenta)

Polecane produkty

Scroll to Top