Baza wiedzy

Uderzenie hydrauliczne w pompach

Ude­rze­nie hydrau­licz­ne — ana­li­za zja­wi­ska i prze­ciw­dzia­ła­nie Ude­rze­nie hydrau­licz­ne, zna­ne rów­nież jako szok hydrau­licz­ny, jest zja­wi­skiem wystę­pu­ją­cym w sys­te­mach prze­sy­łu pły­nów, któ­re może pro­wa­dzić do poważ­nych awa­rii. Jest to szcze­gól­nie waż­ne w prze­my­śle i inży­nie­rii, gdzie bez­piecz­na i efek­tyw­na pra­ca sys­te­mów prze­pły­wo­wych ma klu­czo­we zna­cze­nie. Ude­rze­nie hydrau­licz­ne wystę­pu­je, gdy płyn w ruro­cią­gu zosta­je nagle zaha­mo­wa­ny lub gdy jego prze­pływ ule­ga gwałtownej …

Ude­rze­nie hydrau­licz­ne w pom­pach Czy­taj więcej »

Porównanie Pompy Dwustrumieniowej i Pompy Wirowej Pionowej Jednostopniowej

Porów­na­nie Pom­py Dwu­stru­mie­nio­wej i Pom­py Wiro­wej Pio­no­wej Jed­no­stop­nio­wej Wybór odpo­wied­nie­go typu pom­py jest klu­czo­wy dla efek­tyw­no­ści i nie­za­wod­no­ści sys­te­mów prze­my­sło­wych. Pom­pa dwu­stru­mie­nio­wa oraz pom­pa wiro­wa pio­no­wa jed­no­stop­nio­wa to dwa popu­lar­ne roz­wią­za­nia, któ­re są sze­ro­ko sto­so­wa­ne w wie­lu apli­ka­cjach. Obie ofe­ru­ją uni­kal­ne korzy­ści, ale jak wybrać tę naj­le­piej dopa­so­wa­ną do kon­kret­nych potrzeb? W tym arty­ku­le przyj­rzy­my się bli­żej obu typom pomp. …

Porów­na­nie Pom­py Dwu­stru­mie­nio­wej i Pom­py Wiro­wej Pio­no­wej Jed­no­stop­nio­wej Czy­taj więcej »

POMPOWNIE Z PODNOŚNIKAMI ŚLIMAKOWYMI

POMPOWNIE Z PODNOŚNIKAMI ŚLIMAKOWYMI Pod­no­śni­ki śli­ma­ko­we jako roz­wią­za­nie do kon­struk­cji pom­pow­ni dosko­na­le spraw­dza­ją się w sytu­acji, kie­dy wyma­ga­na jest nie­wiel­ka wyso­kość pod­no­sze­nia. Pom­pa śli­ma­ko­wa zło­żo­na jest ze śli­ma­ka usta­wio­ne­go ze spad­kiem w osło­nie. Gór­ny i dol­ny koniec wału śli­ma­ka wspar­ty jest na łoży­skach. Za spra­wą ruchu obro­to­we­go śli­ma­ka dro­bi­ny pły­nu prze­miesz­cza­ją się wzglę­dem zwo­ju śli­ma­ka od naj­niż­sze­go zbior­ni­ka w górę, aż …

POMPOWNIE Z PODNOŚNIKAMI ŚLIMAKOWYMI Czy­taj więcej »

POMPOWNIE PNEUMATYCZNE

POMPOWNIE PNEUMATYCZNE Prze­pom­pow­nie pneu­ma­tycz­ne wyko­rzy­stu­je się zazwy­czaj do prze­pom­po­wa­nia nie­wiel­kich ilo­ści ście­ków lub osa­dów. Do ich naj­więk­szych zalet wli­cza­my brak koniecz­no­ści uwzględ­nia­nia w pro­jek­cie krat oraz urzą­dzeń roz­drab­nia­ją­cych oraz opcję peł­ne­go zauto­ma­ty­zo­wa­nia pra­cy tego rodza­ju pom­pow­ni. Pod­no­śni­ki pneu­ma­tycz­ne ina­czej zwa­ne są pom­pa­mi Sho­na. Skła­da­ją się z takich kom­po­nen­tów jak: zbior­nik robo­czy, gdzie gra­wi­ta­cyj­nie spły­wa­ją ście­ki, kanał wlo­to­wy sta­no­wią­cy ele­ment skła­do­wy pod­no­śni­ka, wyposażony …

POMPOWNIE PNEUMATYCZNE Czy­taj więcej »

PRZECIWDZIAŁANIE KAWITACJI NA ETAPIE PROJEKTOWANIA POMPOWNI

PRZECIWDZIAŁANIE KAWITACJI NA ETAPIE PROJEKTOWANIA POMPOWNI Kawi­ta­cja – zja­wi­sko fizycz­ne pole­ga­ją­ce na gwał­tow­nej prze­mia­nie fazy cie­kłej w fazę gazo­wą pod wpły­wem zmniej­sze­nia ciśnie­nia. Jeże­li ciecz gwał­tow­nie przy­śpie­sza zgod­nie z zasa­dą zacho­wa­nia ener­gii, ciśnie­nie sta­tycz­ne cie­czy musi zma­leć. Inny­mi sło­wy jest to zja­wi­sko two­rze­nia się, a następ­nie zani­ka­nia, wewnątrz poru­sza­ją­cej się cie­czy, obsza­rów wypeł­nio­nych parą cie­czy i wydzie­la­ją­cy­mi się z niej gazami. …

PRZECIWDZIAŁANIE KAWITACJI NA ETAPIE PROJEKTOWANIA POMPOWNI Czy­taj więcej »

POMPOWNIE WYKORZYSTUJĄCE POMPY WIROWE — PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

POMPOWNIE WYKORZYSTUJĄCE POMPY WIROWE — PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE Zwy­kle prze­pom­pow­nie posia­da­ją­ce pom­py wiro­we wypo­sa­ża się w kra­ty bądź roz­drab­niar­ki. Jed­nak nie­raz kie­dy mamy do czy­nie­nia z pom­pow­nia­mi znaj­du­ją­cy­mi się na obsza­rze oczysz­czal­ni ście­ków, sprzę­ty te znaj­du­ją się poza prze­pom­pow­nią, zwy­kle są na zewnątrz i nie mają przy­kry­cia lub umiesz­czo­ne są w odręb­nym obiek­cie. Jeże­li prze­pom­pow­nie są małej lub śred­niej wiel­ko­ści i posiadają …

POMPOWNIE WYKORZYSTUJĄCE POMPY WIROWE — PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE Czy­taj więcej »

ZASADY PROJEKTOWANIA PRZEWODÓW SSAWNYCH I TŁOCZNYCH W POMPOWNIACH ŚCIEKÓW

ZASADY PROJEKTOWANIA PRZEWODÓW SSAWNYCH I TŁOCZNYCH W POMPOWNIACH ŚCIEKÓW Ele­men­ty pom­pow­ni takie jak prze­wo­dy ssaw­ne i tłocz­ne naj­czę­ściej wyko­na­ne są ze sta­lo­wych rur, a nie­kie­dy rur żeliw­nych. Rury ze sta­li są chęt­niej wyko­rzy­sty­wa­ne ze wzglę­du na moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia połą­czeń spa­wa­nych i reduk­cji połą­czeń koł­nie­rzo­wych, co przy­czy­nia się do zwięk­sze­nia szczel­no­ści prze­wo­dów. Oprócz tego rury sta­lo­we wyka­zu­ją więk­szą odpor­ność na obcią­że­nia dynamiczne, …

ZASADY PROJEKTOWANIA PRZEWODÓW SSAWNYCH I TŁOCZNYCH W POMPOWNIACH ŚCIEKÓW Czy­taj więcej »

NPSH — ZDOLNOŚĆ SSANIA

NPSH — ZDOLNOŚĆ SSANIA Para­metr NPSH jest skró­tem od Net Posi­ti­ve Suc­tion Head i ozna­cza Nad­wyż­kę Wyso­ko­ści Ssa­nia, czy­li zdol­no­ści ssaw­ne danej pom­py. Para­metr ten czę­sto nie jest bra­ny pod uwa­gę pod­czas dobie­ra­nia pom­py przez użyt­kow­ni­ka, a może się oka­zać bar­dzo istot­nym czyn­ni­kiem wpły­wa­ją­cym na pra­cę pom­py w danych warun­kach. Nie­od­po­wied­nie warun­ki pra­cy zwią­za­ne z zasy­sa­niem cie­czy (zbyt duże pod­ci­śnie­nie) może doprowadzić …

NPSH — ZDOLNOŚĆ SSANIA Czy­taj więcej »

CHARAKTERYSTYKI POMPY

CHARAKTERYSTYKI POMPY Pro­du­cent pom­py jest zobo­wią­za­ny do poda­wa­nia jej nomi­nal­nych war­to­ści okre­śla­ją­cych para­me­try pra­cy, któ­re pozwa­la­ją przy­szłe­mu użyt­kow­ni­ko­wi na oce­nę urzą­dze­nia, w sto­sun­ku do dane­go zapo­trze­bo­wa­nia. Jed­nak w prak­ty­ce rzad­ko wystę­pu­ją warun­ki, któ­re ide­al­nie odpo­wia­da­ją zało­żo­nym danym. Kie­dy zale­ży nam na dokład­nych danych pra­cy pom­py dzia­ła­ją­cej w warun­kach prak­tycz­nych musi­my znać dodat­ko­we para­me­try, któ­re w spo­sób rze­czy­wi­sty odzwier­cie­dla­ją pra­cę pompy …

CHARAKTERYSTYKI POMPY Czy­taj więcej »

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — PRĘDKOŚĆ OBROTOWA

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — PRĘDKOŚĆ OBROTOWA Pręd­kość obro­to­wą pom­py nazy­wa­my ilość obro­tów na wale napę­dza­ją­cym pom­pę w danym cza­sie i ozna­cza­my lite­rą „n”. Jed­nost­ką sto­so­wa­ną na tablicz­kach zna­mio­no­wych są [obr/​min] (ang. RPM). Zapew­nie­nie odpo­wied­nich obro­tów pozwa­la na pra­wi­dło­wą pra­cę ukła­du pom­po­we­go z uzy­ska­niem odpo­wied­nich para­me­trów wydaj­no­ści i wyso­ko­ści pod­no­sze­nia. Dla pomp napę­dza­nych sil­ni­ka­mi elek­trycz­ny­mi nomi­nal­na pręd­kość obro­to­wa sil­ni­ka jest usta­la­na tak, aby była zsynchronizowana …

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — PRĘDKOŚĆ OBROTOWA Czy­taj więcej »

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — SPRAWNOŚĆ

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — SPRAWNOŚĆ Spraw­ność pom­py defi­niu­je się czę­sto jako sto­su­nek mocy prze­ka­za­nej do pom­po­wa­ne­go medium za pomo­cą pom­py, w odnie­sie­niu do mocy dostar­cza­nej przez napęd. War­tość ta nie jest sta­ła i zale­ży od robo­cze­go punk­tu cha­rak­te­ry­sty­ki. W for­mal­nych defi­ni­cjach spraw­ność ozna­cza­my lite­rą „ŋ” i dla pom­py spraw­ność obję­to­ścio­wa ozna­cza sto­su­nek wydaj­no­ści pom­py rze­czy­wi­stej do wydaj­no­ści teo­re­tycz­nej: ŋV = Qr/​Qth Dla pomp napę­dza­nych silnikami …

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — SPRAWNOŚĆ Czy­taj więcej »

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — MOC

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — MOC Moc pom­py ozna­cza­my zwy­cza­jo­wo lite­rą N lub P, a jed­nost­ka to wat — W, lub zwy­cza­jo­wo kilo­wat — kW. Pom­pa do napę­du narzę­dzia robo­cze­go pobie­ra ener­gię — moc, z zewnętrz­ne­go źró­dła, któ­rym jest naj­czę­ściej sil­nik. Pobór mocy zale­ży od wyma­gań ocze­ki­wa­nych od urzą­dze­nia pom­po­we­go i jest to ilo­czyn wła­ści­wo­ści fizycz­nych cie­czy ( cię­żar wła­ści­wy), jej obję­to­ści w danym cza­sie (wydaj­ność) i zada­nej wyso­ko­ści podnoszenia. …

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — MOC Czy­taj więcej »

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA Wyso­ko­ścią pod­no­sze­nia pom­py „H” nazy­wa­my moż­li­wość, któ­rą może­my skró­to­wo opi­sać jako wyso­kość na jaką dana pom­pa potra­fi wypom­po­wać ciecz. Jest to opis łatwo przy­swa­jal­ny, nie­ja­ko intu­icyj­ny. Nie jest to jed­nak cał­ko­wi­cie wła­ści­we zde­fi­nio­wa­nie tej wła­ści­wo­ści pod wzglę­dem fizycz­nym, ale z uwa­gi na skom­pli­ko­wa­ną nauko­wo defi­ni­cję taki opis przy­jął się w jej okre­śla­niu. Cho­ciaż nale­ża­ło­by ją …

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA Czy­taj więcej »

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — WYDAJNOŚĆ

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — WYDAJNOŚĆ Wydaj­ność pom­py to obję­tość cie­czy, któ­ra jest prze­pom­po­wa­na w okre­ślo­nym cza­sie. Naj­czę­ściej mie­rzo­na jest w metrach sze­ścien­nych na godzi­nę, litrach na minu­tę lub litrach na sekun­dę. Wydaj­ność ozna­cza­my z regu­ły lite­rą Q.. W obli­cze­niach wyróż­nia­my kil­ka rodza­jów wydaj­no­ści: Wydaj­ność teo­re­tycz­na pom­py – jest to natę­że­nie prze­pły­wu bez strat, w pom­pie ide­al­nej i ozna­cza­my ją Qth przy teo­re­tycz­nej wyso­ko­ści Hth , …

PODSTAWOWE PARAMETRY POMP — WYDAJNOŚĆ Czy­taj więcej »

POMPY Z ROZDRABNIACZEM — KIEDY STOSOWAĆ I OGÓLNE DOŚWIADCZENIA

POMPY Z ROZDRABNIACZEM — KIEDY STOSOWAĆ I OGÓLNE DOŚWIADCZENIA Pom­py z roz­drab­nia­czem są chęt­nie wybie­ra­ne przez klien­tów w skle­pach i mar­ke­tach, jed­nak war­to zauwa­żyć, że wie­lu sprze­daw­ców ofe­ru­ją­cych te roz­wią­za­nia nie jest świa­do­mych wszyst­kich wad i zalet tego pro­duk­tu. Pom­py z roz­drab­nia­czem zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne i są prze­zna­czo­ne przede wszyst­kim dla dwóch zadań: — do prze­pom­pow­ni ście­ków pod­łą­czo­nych do kana­li­za­cji ciśnie­nio­wej, gdzie ze wzglę­du na róż­ni­cę pozio­mu terenu …

POMPY Z ROZDRABNIACZEM — KIEDY STOSOWAĆ I OGÓLNE DOŚWIADCZENIA Czy­taj więcej »

POMPY ZĘBATE

POMPY ZĘBATE W pom­pach zęba­tych narzę­dziem robo­czym jest rotor w kształ­cie koła zęba­te­go, a dokład­niej od dwóch do mak­sy­mal­nie pię­ciu takich współ­pra­cu­ją­cych ze sobą kół zęba­tych, któ­re zagar­nia­ją w prze­strzeń mię­dzy zęby ciecz tło­czo­ną i obra­ca­jąc się oraz śli­zga­jąc jed­no­cze­śnie we wnę­trzu pom­py ( po cylin­drze, któ­rym jest wewnętrz­na stro­na kadłu­ba) prze­su­wa­ją ją w kie­run­ku tłocz­nym. Wyróż­nia­my pom­py o zazę­bie­niu zewnętrz­nym i wewnętrz­nym. Pom­py tego rodzaju …

POMPY ZĘBATE Czy­taj więcej »

POMPY ŁOPATKOWE

POMPY ŁOPATKOWE Pom­py rota­cyj­ne łopat­ko­we, jako narzę­dzie robo­cze posia­da­ją rotor o kształ­cie wal­ca, w któ­rym umiesz­czo­ne są cho­wa­ją­ce się i wysu­wa­ją­ce łopat­ki. Łopat­ki pra­cu­ją pro­mie­ni­ście, umiesz­czo­ne są sko­śnie lub osio­wo w sto­sun­ku do obro­tów narzę­dzia. Meto­da z osio­wym ruchem łopa­tek jest w prak­ty­ce rzad­ko spo­ty­ka­na i dla­te­go pomi­nie­my jej opis. Nato­miast roz­wią­za­nie pierw­sze jest dość powszech­nie uży­wa­ne i dla­te­go tyl­ko to roz­wią­za­nie zosta­nie tutaj omó­wio­ne. W pom­pie łopat­ko­wej oś narzę­dzia roboczego …

POMPY ŁOPATKOWE Czy­taj więcej »

POMPY ROTACYJNE

POMPY ROTACYJNE Pom­pa­mi rota­cyj­ny­mi nazy­wa­my pom­py wypo­ro­we, w któ­rych narzę­dzie wyko­nu­je ruch obro­to­wy zmie­nia­jąc prze­strzeń w cylindrze/​komorze robo­czej. Kie­dy obję­tość wnę­trza się powięk­sza nastę­pu­je zasy­sa­nie cie­czy, a następ­nie po zassa­niu mak­sy­mal­nej daw­ki prze­strzeń pomniej­sza się powo­du­jąc wypie­ra­nie cie­czy do prze­wo­du tłocz­ne­go. Pro­ces ten nastę­pu­je jed­no­cze­śnie, w trak­cie zasy­sa­nia nastę­pu­je tło­cze­nie co powo­du­je, że pom­py te w porów­na­niu do pomp wyporowych …

POMPY ROTACYJNE Czy­taj więcej »

POMPY DOZUJĄCE

POMPY DOZUJĄCE Pom­py dozu­ją­ce to urzą­dze­nia o nie­du­żej wydaj­no­ści umoż­li­wia­ją­ce prze­tła­cza­nie lub dozo­wa­nie w pre­cy­zyj­nej ilo­ści róż­no­ra­kich cie­czy. Dozo­wa­nie cie­czy pole­ga na pre­cy­zyj­nej kon­tro­li pręd­ko­ści, oraz cza­su jej prze­pły­wu. W zależ­no­ści od zasto­so­wa­nia sto­su­je się pom­py z regu­lo­wa­ną wydaj­no­ścią lub ste­ro­wa­ne impul­sa­mi elek­tro­ma­gne­tycz­ny­mi dla auto­ma­tycz­nych sys­te­mów dozo­wa­nia. Pom­py dozu­ją­ce połą­czo­ne w układ wie­lo­gło­wi­co­wy umoż­li­wia­ją jed­no­cze­sne dozo­wa­nie kil­ku róż­nych mediów za …

POMPY DOZUJĄCE Czy­taj więcej »

POMPY GŁĘBINOWE

POMPY GŁĘBINOWE Pom­py głę­bi­no­we to wiro­we pom­py zanu­rze­nio­we o nie­du­żej śred­ni­cy dedy­ko­wa­ne do pra­cy w prze­zna­czo­nych do tego stud­niach – takich gdzie lustro wody znaj­du­je się poni­żej 8m i zasto­so­wa­nie pom­py powierzch­nio­wej jest wyklu­czo­ne. Pom­py głę­bi­no­we sto­su­je się ogól­nie do pom­po­wa­nia wody czy­stej i mini­mal­nie zanie­czysz­czo­nej. Zanie­czysz­cze­nia mecha­nicz­ne wody pom­po­wa­nej nie mogą być więk­sze niż 100 mg/​litr wody, a dla zespo­łów pom­po­wych, w których …

POMPY GŁĘBINOWE Czy­taj więcej »

POMPY KRZYWKOWE

POMPY KRZYWKOWE Pom­py krzyw­ko­we zwa­ne tak­że kłyk­cio­wy­mi. W przy­pad­kach potrze­by pom­po­wa­nia gęstych, lep­kich cie­czy czę­sto bez wła­ści­wo­ści smar­nych z moż­li­wym „zabru­dze­niem” w posta­ci czą­stek sta­łych sto­su­je­my pom­py krzyw­ko­we. Są to pom­py wypo­ro­we, gdzie narzę­dziem robo­czym są dwa lub trzy roto­ry (jako tło­ki) w kształ­cie krzy­wek (kłyk­ci). Wyso­ko­ści pod­no­sze­nia tych pomp oraz wydaj­no­ści z uwa­gi na duże stra­ty, przez małe szczel­no­ści przylegania …

POMPY KRZYWKOWE Czy­taj więcej »

ZAWORY W POMPACH WYPOROWYCH

ZAWORY W POMPACH WYPOROWYCH Pom­py wypo­ro­we, któ­rych dzia­ła­nie pole­ga na zasy­sa­niu i wypy­cha­niu danej por­cji cie­czy (tło­ko­we, nur­ni­ko­we itp.), potrze­bu­ją odpo­wied­nich elementów/​armatury, któ­re otwie­ra­ją dopływ cie­czy pod­czas pro­ce­su zasy­sa­nia i następ­nie odci­na­ją tą prze­strzeń, aby umoż­li­wić prze­py­cha­nie cie­czy w kie­run­ku odpły­wo­wym. To zada­nie w pom­pach tego typu reali­zu­ją zawo­ry zwrot­ne. Ozna­cze­nie zawo­ru zwrot­ne­go w dia­gra­mach insta­la­cji pom­po­wych. Wg jed­ne­go z przy­ję­tych podzia­łów wyróżniamy …

ZAWORY W POMPACH WYPOROWYCH Czy­taj więcej »

POMPOWANIE ZAWIESIN I CIECZY ZAWIERAJĄCYCH ZAWIESINY.

POMPOWANIE ZAWIESIN I CIECZY ZAWIERAJĄCYCH ZAWIESINY. Zawie­si­na to ciecz, w któ­rej znaj­du­ją się czą­stecz­ki sta­łe ( nie­ja­ko „zawie­szo­ne” w niej, uno­szą­ce się). Jest to zatem mie­sza­ni­na o nie­jed­no­rod­nym skła­dzie, a co za tym idzie rów­nież wła­ści­wo­ściach. Obec­ność dro­bi­nek lub czą­ste­czek sta­łych w okre­ślo­nej cie­czy ma istot­ny wpływ na para­me­try pra­cy dane­go ukła­du pom­po­we­go, na ogół obni­ża­ją­cy zarów­no wydaj­ność jak i jego żywot­ność. Pod­czas przepływu …

POMPOWANIE ZAWIESIN I CIECZY ZAWIERAJĄCYCH ZAWIESINY. Czy­taj więcej »

POMPY PRZEPONOWE, POMPY MEMBRANOWE

POMPY PRZEPONOWE, POMPY MEMBRANOWE W przy­pad­ku pomp prze­po­no­wych narzę­dziem robo­czym jest prze­po­na (mem­bra­na), któ­ra jest połą­czo­na z kor­bą zamie­nia­ją­cą ruch obro­to­wy na posu­­wi­­sto-zwro­t­ny. Ist­nie­ją rów­nież pom­py tego rodza­ju, gdzie wykor­bio­ny ele­ment zastę­pu­je nur­nik wywie­ra­ją­cy ciśnie­nie bez­po­śred­nio na mem­bra­nę. Ma ssa­niu i tło­cze­niu pom­pa mem­bra­no­wa z regu­ły posia­da zawo­ry zwrot­ne (np w for­mie klap gumo­wych) Prze­strzeń robo­cza w tego typu pompach …

POMPY PRZEPONOWE, POMPY MEMBRANOWE Czy­taj więcej »

UKŁADY POMPOWE

UKŁADY POMPOWE Aby zmniej­szyć wyso­kość słu­pa wody, a przez to wyso­kość pod­no­sze­nia pom­py, sto­su­je­my układ lewa­ro­wy. Do tego ukła­du po stro­nie tłocz­nej dołą­cza­my prze­wód, któ­ry zanu­rza­my pod lustrem cie­czy w zbior­ni­ku odpły­wo­wym. W ten spo­sób nastę­pu­je ssa­nie po stro­nie tłocz­nej. To obni­ża wyso­kość słu­pa cie­czy jedy­nie do róż­ni­cy w wyso­ko­ści pomię­dzy pozio­ma­mi luster wody w zbior­ni­kach. Układ pom­po­wy tło­czą­cy to sytu­acja, kiedy …

UKŁADY POMPOWE Czy­taj więcej »

POMPY ŚLIMAKOWE

POMPY ŚLIMAKOWE Pom­pa śli­ma­ko­wa to rota­cyj­na pom­pa wypo­ro­wa, w któ­rej narzę­dzie robo­cze jest w kształ­cie śru­by o wydłu­żo­nym sko­ku (rotor). Rotor wyko­na­ny jest naj­czę­ściej ze sta­li nie­rdzew­nej lub har­to­wa­nej — obra­ca się on mimo­śro­do­wo w prze­waż­nie gumo­wym (sprę­ży­stym) nie­ru­cho­mym ele­men­cie zewnętrz­nym, zwa­nym sta­to­rem. Obrót roto­ra w sta­to­rze powo­du­je zabie­ra­nie medium na wlo­cie i odda­wa­nie go na wylo­cie pom­py. Pom­pa śru­bo­wa nie …

POMPY ŚLIMAKOWE Czy­taj więcej »

POMPY WYPOROWE — PODSTAWOWE CECHY

POMPY WYPOROWE — PODSTAWOWE CECHY Zale­tą pomp wypo­ro­wych jest bar­dzo duża wyso­kość pod­no­sze­nia. Dodat­ko­wo pom­py tego typu odzna­cza­ją się dużą spraw­no­ścią i nie­zmien­no­ścią para­me­trów pra­cy ( w pew­nym zakre­sie). Co jest istot­ne, pom­py te mają małą wraż­li­wość na zawar­tość gazów w cie­czach pom­po­wa­nych oraz posia­da­ją zdol­ność do samo­za­sy­sa­nia. To jest duże uła­twie­nie przy każ­do­ra­zo­wym uru­cho­mie­niu pod­czas eks­plo­ata­cji (szcze­gól­nie w trudnych …

POMPY WYPOROWE — PODSTAWOWE CECHY Czy­taj więcej »

BUDOWA POMP WIROWYCH

BUDOWA POMP WIROWYCH Naj­po­pu­lar­niej­szy­mi urzą­dze­nia­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi wyko­rzy­sty­wa­ny­mi w pom­pow­niach ście­ków są pom­py wiro­we. Część rucho­mą sta­no­wi tutaj wir­nik łopat­ko­wy, któ­ry znaj­du­je się na wale wpra­wio­nym w ruch obro­to­wy. Wir­nik ma za zada­nie przy­spie­szać ruch czą­stek cie­czy, któ­re prze­pły­wa­ją przez pom­pę wir­ni­ko­wą. Przy­spie­szo­ny ruch czą­ste­czek cie­czy gene­ru­je spa­dek ciśnie­nia na wlo­cie wir­ni­ka, w następ­stwie tego wystę­pu­je pro­ces jakim jest zasy­sa­nie płynu …

BUDOWA POMP WIROWYCH Czy­taj więcej »

POMPY WIROWE — PODSTAWOWE CECHY

POMPY WIROWE — PODSTAWOWE CECHY Wła­ści­wo­ści pomp wiro­wych. Pom­py wiro­we, posia­da­ją zwar­tą kon­struk­cję, dzię­ki cze­mu ich wymia­ry są sto­sun­ko­wo nie­wiel­kie. Pro­sta budo­wa umoż­li­wia bez­po­śred­nie połą­cze­nie narzę­dzia robo­cze­go z sil­ni­kiem napę­do­wym bez koniecz­no­ści sto­so­wa­nia dodat­ko­wych prze­kład­ni. Zale­tą takiej kon­struk­cji jest mała awa­ryj­ność, ponie­waż czę­ści pod­da­wa­nych prze­cią­że­niom jest nie­wie­le. To oczy­wi­ście ma wpływ na niskie kosz­ty eks­plo­ata­cji. Pom­py typu …

POMPY WIROWE — PODSTAWOWE CECHY Czy­taj więcej »

Podział pomp

PODZIAŁ POMP Pod­sta­wo­wym podzia­łem pomp pod wzglę­dem kon­cep­cji tech­nicz­nej jest podział na pom­py typu wiro­we­go, oraz pom­py typu wypo­ro­we­go. Pom­py wiro­we Pom­py typu wiro­we­go są opar­te o dzia­ła­nie ele­men­tu wiru­ją­ce­go wewnątrz pom­py, otrzy­mu­ją­ce­go ener­gię z sil­ni­ka na ogół za pomo­cą szyb­ko wiru­ją­ce­go wał­ka, któ­ry two­rzy pod­ci­śnie­nie po stro­nie ssaw­nej za pomo­cą narzę­dzia typu wir­nik (zwięk­sze­nie krę­tu). Przy­kła­do­wy wir­nik i kon­struk­cja pom­py wiro­wej — odśrod­ko­wej (wir­nik pół­otwar­ty) Pompy …

Podział pomp Czy­taj więcej »

POMPY JAKO PRZENOŚNIKI CIECZY — DEFINICJE

POMPY JAKO PRZENOŚNIKI CIECZY — DEFINICJE Pom­pa­mi nazy­wa­my urzą­dze­nia, któ­re nale­żą do więk­szej gru­py urzą­dzeń zwa­nych prze­no­śni­ki cie­czy ( pły­nów, zawie­sin itp.), któ­rych zada­niem jest pod­no­sze­nie cie­czy ze zbior­ni­ków poło­żo­nych niżej do zbior­ni­ków poło­żo­nych wyżej, lub do prze­tła­cza­nia cie­czy ze zbior­ni­ków o niż­szym ciśnie­niu do zbior­ni­ków o ciśnie­niu wyż­szym. Prze­no­śni­ka­mi cie­czy nazy­wa­my więc, nawet naj­bar­dziej pro­ste urzą­dze­nia typu czer­pa­dło przy studni, …

POMPY JAKO PRZENOŚNIKI CIECZY — DEFINICJE Czy­taj więcej »

Pompy magnetyczne

POMPY MAGNETYCZNE to pom­py ze sprzę­głem magne­tycz­nym cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się bra­kiem uszczel­nień wału, a dzię­ki temu bra­kiem moż­li­wo­ści powsta­nia wycie­ków (nie ma bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu pomię­dzy wałem sil­ni­ka i wałem pom­py). Sprzę­gło skła­da się z dwóch magne­sów o róż­nych bie­gu­nach, z któ­rych jeden połą­czo­ny jest z wałem pom­py, dru­gi z wir­ni­kiem. Zewnętrz­ny magnes umiesz­czo­ny na wale prze­no­si ruch na magnes zin­te­gro­wa­ny z wir­ni­kiem. Magnes połączony …

Pom­py magne­tycz­ne Czy­taj więcej »

POMPY PERYSTALTYCZNE

POMPY PERYSTALTYCZNE to pom­py w któ­rych kon­takt z medium ma jedy­nie gumo­wy wąż doci­ska­ny przez rol­ki powo­du­ją­ce zmia­nę obję­to­ści komo­ry robo­czej. Posia­da­ją zdol­ność samo­za­sy­sa­nia. Rotor, obra­ca­jąc się powo­li, powo­du­je prze­ta­cza­nie się rolek po ela­stycz­nym prze­wo­dzie. Ela­stycz­ny prze­wód jest uło­żo­ny w kor­pu­sie pom­py, ści­ska­ny jest cyklicz­nie przez rol­ki doci­sko­we obra­ca­ją­ce się po jego obwo­dzie. Poprzez cyklicz­ne ści­ska­nie węża na jego początku …

POMPY PERYSTALTYCZNE Czy­taj więcej »

Pompy śmigłowe

POMPY ŚMIGŁOWE Pom­py śmi­gło­we, osio­we (z ang. Axial Pumps) cha­rak­te­ry­zu­ją się ogrom­ną wydaj­no­ścią (docho­dzą­cą do 35 000 m³/​h ) przy niskiej wyso­ko­ści pod­no­sze­nia. Kie­ru­nek prze­pły­wu w pom­pie jest osio­wy, a wir­nik wyglą­dem przy­po­mi­na śmi­gło. Wir­ni­ki są naj­czę­ściej trój­ło­pat­ko­we. Łopat­ki mogą być nasta­wia­ne pod odpo­wied­nim kątem (mecha­nicz­nie lub hydrau­licz­nie) i prze­sta­wia­ne pod­czas pra­cy w celu uzy­ska­nia opty­mal­nych para­me­trów. Ciecz opusz­cza­ją­ca wir­nik tra­fia do kie­row­ni­cy łopatkowej,gdzie jej moment pędu zamie­nia­ny jest …

Pom­py śmi­gło­we Czy­taj więcej »

Uszczelnienia mechaniczne

Uszczel­nie­nia mecha­nicz­ne Urzą­dze­nie sto­so­wa­ne w maszy­nach wiru­ją­cych, słu­żą­ce do oddzie­le­nia od sie­bie prze­strze­ni w któ­rych znaj­du­ją się dwa czyn­ni­ki o róż­nych ciśnie­niach, tem­pe­ra­tu­rach lub wła­sno­ściach fizy­­ko-che­­mi­cz­nych. Uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne zdła­wia prze­pływ prze­tła­cza­nych mediów przez parę dwóch pier­ście­ni uszczel­nia­ją­cych, z któ­rych jeden (pier­ścień sta­ły) jest na sta­łe osa­dzo­ny w nie­ru­cho­mym kor­pu­sie, a dru­gi (część obro­to­wa) jest zamon­to­wa­ny na wiru­ją­cym wale urzą­dze­nia i są one doci­ska­ne do …

Uszczel­nie­nia mecha­nicz­ne Czy­taj więcej »

Pompy wirowe samozasysające

Okre­śle­nie „pom­pa samo­za­sy­sa­ją­ca” wg powszech­nych defi­ni­cji opi­su­je pom­pę wiro­wą, któ­ra wyko­rzy­stu­je mie­sza­ni­nę wod­no-powietrz­ną do peł­ne­go zassa­nia-auto­ma­tycz­ne­go zala­nia linii ssawnej.

Przeciwdziałanie kawitacji na etapie projektowania pompowni

Kawi­ta­cja – zja­wi­sko fizycz­ne pole­ga­ją­ce na gwał­tow­nej prze­mia­nie fazy cie­kłej w fazę gazo­wą pod wpły­wem zmniej­sze­nia ciśnie­nia. Jeże­li ciecz gwał­tow­nie przy­śpie­sza zgod­nie z zasa­dą zacho­wa­nia ener­gii, ciśnie­nie sta­tycz­ne cie­czy musi zma­leć. Inny­mi sło­wy jest to zja­wi­sko two­rze­nia się, a następ­nie zani­ka­nia, wewnątrz poru­sza­ją­cej się cie­czy, obsza­rów wypeł­nio­nych parą cie­czy i wydzie­la­ją­cy­mi się z niej gazami.

Uszczelnienia pomp wirowych

Wypo­sa­że­nie pomp w uszczel­nie­nie umoż­li­wi­ło zwięk­sze­nie zakre­su ich zasto­so­wa­nia. W porów­na­niu do pomp bez­dław­ni­co­wych zwięk­szy­ły się moce sil­ni­ków i spek­trum pom­po­wa­nych medium.

Scroll to Top