Pompy odwodnieniowe

Pompy odwodnieniowe

Pom­py odwod­nie­nio­we sto­so­wa­ne są w budow­nic­twie, prze­my­śle i stra­ży pożar­nej, zakła­dach wodo­cią­gów i kana­li­za­cji do odwad­nia­nia wyko­pów, pom­po­wa­nia wody powo­dzio­wej, awa­ryj­ne­go odwad­nia­nia stu­dzie­nek, wody desz­czo­wej. Cechu­ją się one zwy­kle mobil­no­ścią i moż­li­wo­ścią pom­po­wa­nia brud­nej wody zawie­ra­ją­cej pia­sek, cząst­ki grun­tu i zanieczyszczenia.

W zależ­no­ści od typu pom­py moż­na wyróżnić:
  • pom­py zatapialne
  • agre­ga­ty pom­po­we z sil­ni­kiem elek­trycz­nym lub spalinowym
  • moto­pom­py przewoźne
  • pom­py membranowe
Na budo­wę, do odwad­nia­nia wyko­pów bar­dzo dobrym roz­wią­za­niem są pom­py zatapialne.
W prze­my­śle i stra­ży pożar­nej czę­sto sto­su­je się, oprócz pomp zata­pial­nych, pom­py wiro­we samo­za­sy­sa­ją­ce, nie wyma­ga­ją­ce cią­głe­go zale­wa­nia w przy­pad­ku gdy w linii ssaw­nej poja­wi się powietrze.
Przed­się­bior­stwa gospo­dar­ki wodo­cią­go­wo-kana­li­za­cyj­nej doko­nu­ją tak­że zaku­pów w zakre­sie uni­wer­sal­nych pomp prze­woź­nych z sil­ni­ka­mi spa­li­no­wy­mi sto­so­wa­nych w przy­pad­ku odwad­nia­nia pod­czas awa­rii i prze­zna­czo­nych d pra­cy z insta­la­cją igło­fil­tro­wą (wte­dy takie pom­py wypo­sa­żo­ne są w dodat­ko­wą pom­pę próżniową.
Scroll to Top