Pompy szlamowe

Pompy szlamowe

Pom­py prze­zna­czo­ne do cią­głe­go trans­fe­ru gęste­go szla­mu i wody z pia­chem lub ścier­nym mate­ria­łem w takich pro­ce­sach jak zasi­la­nie ukła­dów fil­tra­cji z hydro­cy­klo­nem i zakła­dach prze­twór­stwa kamie­nia oraz w prze­my­śle cięż­kim do trans­fe­ru cięż­kich i abra­zyw­nych materiałów.

W naszej ofer­cie mię­dzy innymi

  • Pom­py samo­za­sy­sa­ją­ce z komo­rą inspekcyjną
  • Pom­py szla­mo­we z wykła­dzi­na­mi meta­lo­wy­mi lub gumowymi
  • Pom­py szla­mo­we ze sto­pów wysokochromowych
  • Pom­py wało­we do szlamu
  • Pom­py szla­mo­we z prze­kład­nią pasową
  • Moto­pom­py do szlamu
Scroll to Top