Pompy zatapialne EVAK

Pompy zatapialne EVAK

EVAK to doświad­czo­ny pro­du­cent pomp z sie­dzi­bą na Taj­wa­nie, zde­cy­do­wa­nie nie ofe­ru­je jed­nak roz­wią­zań cha­rak­te­ry­stycz­nych dla typo­wych chiń­skich urządzeń.

Fir­ma dłu­gi czas roz­wi­ja­ła się pro­du­ku­jąc i pro­jek­tu­jąc pom­py dla wie­lu uzna­nych już euro­pej­skich pro­du­cen­tów. Pom­py pro­du­ko­wa­ne w tej samej fabry­ce, są od lat sprze­da­wa­ne pod rodzi­my­mi mar­ka­mi w takich kra­jach jak Niem­cy, Wło­chy, Holan­dia i Dania.

Ideą mar­ki jest ofe­ro­wa­nie w swo­ich pro­duk­tach naj­wyż­szych stan­dar­dów roz­wią­zań w roz­sąd­nej cenie. Jako ofi­cjal­ny przed­sta­wi­ciel fir­my EVAK w Pol­sce, zapew­nia­jąc wspar­cie tech­nicz­ne i ser­wis, fir­ma KLAUDIA może zapro­po­no­wać takie roz­wią­za­nia omi­ja­jąc mar­że pośred­ni­ków. Dzię­ki temu może­my z czy­stym sumie­niem zapro­po­no­wać wyso­kiej jako­ści pro­dukt popar­ty pro­fe­sjo­nal­nym wspar­ciem tech­nicz­nym za roz­sąd­ną cenę, bar­dzo kon­ku­ren­cyj­ną w sto­sun­ku do dostęp­nych na ryn­ku od dłuż­sze­go cza­su spraw­dzo­nych urzą­dzeń opar­tych na takich samych pod­ze­spo­łach i komponentach.

W zakre­sie urzą­dzeń pro­du­ko­wa­nych przez mar­kę EVAK moż­na wyróż­nić w szczególności:

  • pom­py zata­pial­ne do szla­mu i brud­nej wody
  • pom­py ściekowe
  • pom­py z agitatorem
  • pom­py kwa­so­od­por­ne w wyko­na­niu cał­ko­wi­cie ze sta­li nierdzewnej
  • pom­py zata­pial­ne osio­we dla małych wyso­ko­ści pod­no­sze­nia i dużych wydajności
  • pom­py głębinowe
Scroll to Top