Pompa EBARA DWO

Pompy DWO marki EBARA z wirnikiem otwartym, wykonanie ze stali nierdzewnej AISI304 do lekkiej chemii i zastosowań obiegowych

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wykonania materiałowe

  stal nie­rdzew­na AISI304

 • Zasilanie

  elek­trycz­ne 230V i 400V

Cechy pompy EBARA DWO

Zasto­so­wa­nie:

 • mycie warzyw, mię­sa, ryb, owoców
 • insta­la­cje prze­my­sło­we do mycia po zakoń­cze­niu cyklu technologicznego
 • mycie i wykoń­cze­nie powierzch­ni metalowych
 • mycie bute­lek, pojem­ni­ków, skrzyń i koszy, zmy­war­ki, myj­ki do naczyń, kabi­ny malarski
 • lek­ka chemia
 • trans­port cie­czy zabrudzonej
 • Insta­la­cje basenowe

Wyko­na­nie pompy:

 • mate­ria­ły pom­py: kor­pus, wir­nik, wał, tar­cza uszczel­nie­nia wyko­na­ne ze sta­li AISI 304 (na zapy­ta­nie dostęp­ne w naszej ofer­cie pom­py w wyko­na­niu bar­dziej odpor­nym che­micz­nie AISI316L)
 • typ wir­ni­ka: otwar­ty, prze­lot zanie­czysz­czeń 19mm
 • Tem­pe­ra­tu­ra pra­cy — wyko­na­nie stan­dar­do­we ‑5°C do +90°C lub ‑5°C do +110°C (wer­sja H‑HS-HW-HSW)
 • Mak­sy­mal­na śred­ni­ca czą­stek sta­łych: 19mm
 • Obu­do­wa sil­ni­ka i wspor­nik wyko­na­ne z aluminium.
 • Dostęp­ne uszczel­nie­nia: CER/​CAR/​NBR (stan­dard), CER/​CAR/​FPM (wer­sja H), SiC/​SiC/​FPM (wer­sja HS), Węglik wolframu/​Węglik wolframu/​FPM (wer­sja HW), SiC/​Węglik wolframu/​FPM (wer­sja HSW)
W przy­pad­ku pom­po­wa­nia lek­kiej che­mii w więk­szo­ści przy­pad­ków zale­ca się wariant nie­stan­dar­do­wy z uszczel­ka­mi FPM lub FKM (typu Viton)
 • Przy­łą­cze ssaw­ne: G 2½” DWO 300–400, pozo­sta­łe G 2″.
 • Przy­łą­cze tłocz­ne: G 2″.

Kata­log pomp EBARA DWO dostęp­ny w dzia­le “do pobra­nia.

Zapy­taj nas o spe­cjal­ny rabat wysy­ła­jąc wia­do­mość przez for­mu­larz kon­tak­to­wy, w dzia­le kontakt.

Polecane produkty

Scroll to Top