Pompy śmigłowe

Pompy śmigłowe

Pom­py śmi­gło­we to pom­py wir­ni­ko­we, w któ­rych prze­pływ cie­czy jest ukie­run­ko­wa­ny osio­wo oraz wir­nik posia­da for­mę przy­po­mi­na­ją­cą śmi­gło samolotu.

Wyso­ko­ści pod­no­sze­nia (czy­li ciśnie­nie moż­li­we do uzy­ska­nia) nie prze­kra­cza w przy­pad­ku takiej pom­py wię­cej niż 8–10 metrów, nato­miast osią­ga­ne są nie­zwy­kle wyso­kie spraw­no­ści w przy­pad­ku znacz­nych war­to­ści prze­pły­wu (tzw. “wyso­ka wydaj­ność”) przy niskiej wyso­ko­ści podnoszenia.

Typo­we dla pom­py z wir­ni­kiem o kon­struk­cji śmi­gło­wej jest spa­dek war­to­ści prą­du pobie­ra­ne­go w mia­rę zwięk­sza­nia się prze­pły­wu (a wzrost pobo­ru mocy w przy­pad­ku zwięk­sza­nia się ciśnie­nia pracy).

Pom­py śmi­gło­we pro­jek­to­wa­ne są naj­czę­ściej jako:

  • pom­py śmi­gło­we wałowe
  • pom­py śmi­gło­we zatapialne

Cza­sa­mi podob­ny efekt do pra­cy pom­py śmi­gło­wej może zapew­nić odpo­wied­nie mie­sza­dło pom­pu­ją­ce.

Pom­pa śmi­gło­wa wyma­ga bar­dzo dokład­ne­go dobo­ru, gdyż nawet nie­wiel­kie nie­do­sza­co­wa­nie lub prze­sza­co­wa­nie wyso­ko­ści pod­no­sze­nia i strat prze­pły­wu na insta­la­cji może mieć ogrom­ny wpływ na war­tość prze­pły­wu i cha­rak­te­ry­sty­kę ener­ge­tycz­ną układu.

Scroll to Top