StrefaPomp.pl

Podzie­li­li­śmy naszą ofer­tę na pod­sta­wo­we działy:

Wynajem pomp

Dla czę­ści pro­duk­tów ist­nie­je moż­li­wość odpłat­ne­go prze­te­sto­wa­nia urzą­dzeń pla­no­wa­nych do zakupu.

Pompy

W naszej ofer­cie znaj­dą Pań­stwo pom­py prze­zna­czo­ne do więk­szo­ści rodza­jów cie­czy, a nasz dział tech­nicz­ny pomo­że w opty­mal­nym dobo­rze rozwiązania.

W naszej ofer­cie znaj­dą Pań­stwo tyl­ko pro­fe­sjo­nal­ne pom­py prze­zna­czo­ne do użyt­ku pro­fe­sjo­nal­ne­go i przemysłowego.

Serwis i części zamienne

Ofe­ru­je­my pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi ser­wi­so­we pomp i urzą­dzeń pom­po­wych oraz czę­ści do pomp i zespo­łów pom­po­wych wie­lu producentów

pompa na kołach, na wózku

Pompy przemysłowe

Twój dostaw­ca oraz pro­du­cent roz­wią­zań pom­po­wych dla prze­my­słu, gospo­dar­ki wod­no-ście­ko­wej i budownictwa.

Jesteś zaję­ty i nie masz cza­su na eks­pe­ry­men­ty. Pro­po­nu­je­my pro­fe­sjo­nal­ny dobór i sku­tecz­ne roz­wią­za­nie two­je­go problemu.

W naszej ofer­cie pre­zen­tu­je­my tyl­ko solid­ne roz­wią­za­nia, a pod­czas dobo­ru odpo­wied­niej pom­py do apli­ka­cji bie­rze­my pod uwa­gę nie tyl­ko kosz­ty zaku­pu, ale rów­nież kosz­ty cał­ko­wi­te­go użytkowania.

Decy­du­jąc się na współ­pra­cę z nami — ist­nie­ją­cą już 30 lat na ryn­ku rodzin­ną fir­mą z pol­skim kapi­ta­łem, zysku­jesz nie tyl­ko dostęp do sze­ro­kiej gamy pro­duk­tów i roz­wią­zań, ale przede wszyst­kim rze­tel­ne­go i sta­bil­ne­go part­ne­ra na któ­re­go możesz liczyć nie tyl­ko w cza­sie zakupu.

Chce­my roz­wi­jać swój biz­nes razem z Tobą, bo wie­my, że dłu­go­ter­mi­no­wa współ­pra­ca i jej part­ner­skie zasa­dy to klucz do sukcesu.

W trak­cie współ­pra­cy zapew­nia­my facho­wą pomoc zwią­za­ną z eks­plo­ata­cją pomp, obsłu­gę gwa­ran­cyj­ną (roz­sze­rza­ją­cą czę­sto gwa­ran­cję pro­du­cen­ta) oraz pogwa­ran­cyj­ny dostęp do wspar­cia tech­nicz­ne­go, czę­ści zamien­nych i ser­wi­su dla wszyst­kich zaku­pio­nych w naszej fir­mie urzą­dzeń. Z powyż­sze­go powo­du nie ofe­ru­je­my pro­duk­tów wąt­pli­wej jako­ści i bez wspar­cia posprzedażowego.

W zakresie oferowanych przez firmę rozwiązań można wyróżnić przede wszystkim:

 • Pompy przewoźne.

  Na przy­cze­pie lub wóz­ku jezd­nym, z sil­ni­kiem spalinowym.

 • Pompy zatapialne.

  Do szla­mu, ście­ków i trud­nych mediów ZENIT, FLYGT, EVAK.

 • Pompy beczkowe

  mar­ki LUTZ i FLUIMAC

 • Pompy oleju termicznego

 • Pompy magnetyczne.

  GEMMECOTTI oraz FLUIMAC

 • Pompy membranowe.

  Elek­trycz­ne i spa­li­no­we, mar­ki CAFFINI.

 • Pompy obiegowe.

  SAER oraz GRUNDFOS.

 • Pompy dozujące ITC.
 • Pompy o napędzie hydraulicznym.
 • Pompy wirowe procesowe.

  Ście­ko­we, szla­mo­we, do wody czy­stej (LOWARA, GRUNDFOS, SAER, KSB i inne).

 • Pompy samozasysające i zębate.

  mar­ki VICTOR PUMPS oraz GVR Pompe

 • Pompy membranowe

  mar­ki CAFFINI.

 • Pompy dwu-membranowe.

  Powietrz­ne (pneu­ma­tycz­ne) mar­ki FLUIMAC.

 • Agregaty pompowe.

  Do odwod­nień.

 • Pompy ślimakowe

  mar­ki SYDEX.

 • Wynajem pomp przemysłowych.

  Na dosko­na­łych warunkach.

 • Pompy perystaltyczne.
 • Pompy przenośne.

producent pomp

Posia­da­my moż­li­wość pro­duk­cji pomp i agre­ga­tów pom­po­wych na tere­nie nasze­go zakła­du w Pol­sce. Dzię­ki temu nasza ofer­ta nie jest ogra­ni­czo­na do stan­dar­do­wych roz­wią­zań pro­po­no­wa­nych przez reno­wo­wa­nych pro­du­cen­tów. Jako nie­za­leż­na fir­ma z Pol­skim kapi­ta­łem, od kil­ku lat budu­je­my tak­że wła­sne urzą­dze­nia w opar­ciu o roz­wią­za­nia róż­nych pro­du­cen­tów i wła­sne doświad­cze­nia eksploatacyjne.

Powyż­sze umoż­li­wia zapro­po­no­wa­nie naszym klien­tom urzą­dzeń w nie­stan­dar­do­wym wyko­na­niu kon­struk­cyj­nym, napę­du oraz z moż­li­wo­ścią szyb­szej pro­duk­cji w sto­sun­ku do porów­ny­wal­nych roz­wią­zań rynkowych.

Informacja o gwarancji

Wszyst­kie urzą­dze­nia przez nas ofe­ro­wa­ne obję­te są gwa­ran­cją roz­sze­rzo­ną — co w prak­ty­ce ozna­cza nie tyl­ko gwa­ran­cją pro­du­cen­ta, ale tak­że gwa­ran­cją i wspar­ciem wewnętrz­ne­go ser­wi­su PPHU KLAUDIA.

Ser­wi­su­je­my i zapew­nia­my dostęp do czę­ści zamien­nych dla wszyst­kich urzą­dzeń sprze­da­wa­nych przez naszą fir­mę. Z tego powo­du w naszej ofer­cie nie znaj­dą Pań­stwo pro­duk­tów i pro­du­cen­tów, któ­rych cechu­je wyso­ka awa­ryj­ność i brak dostę­pu do czę­ści zamiennych.

 • Aktualności produktowe

  Nowo­ści i pole­ca­ne rozwiązania.

 • Baza wiedzy

  Nasze arty­ku­ły na temat pom­po­wych technikaliów.

Pompy zatapialne wyporowe

Pom­py wypo­ro­we MORAVA (ślimakowe/​wrzecionowe) z mecha­ni­zmem roz­drab­nia­ją­cym Pom­py zata­pial­ne o kon­struk­cji śli­ma­ko­wej z roz­drab­nia­czem MORAVA to pro­dukt wyko­na­ny w cało­ści ze sta­li nie­rdzew­nej. Dzię­ki temu w dłuż­szej per­spek­ty­wie cza­su są bar­dziej trwa­łe niż pom­py żeliw­ne. Odwiedź stro­nę pro­duk­tu: Pom­py wypo­ro­we MORAVA (ślimakowe/​wrzecionowe) z mecha­ni­zmem rozdrabniającym

pompa morava

Szafy sterujące do pomp

Do naszych urzą­dzeń może­my zapro­po­no­wać pro­ste i spryt­ne ukła­dy automatyki.

Wię­cej infor­ma­cji: Sza­fy ste­ru­ją­ce — Stre​fa​Pomp​.pl

szafka pompowni sciekow autokonfiguracja

Pompy ze stali kwasoodpornej

Kon­ku­ren­cyj­ne ceno­wo pom­py ze sta­li kwa­so­od­por­nej AISI316, w wyko­na­niu z wir­ni­kiem otwar­tym, a więc z moż­li­wo­ścią pom­po­wa­nia cie­czy zabru­dzo­nych. Uszczel­ki chemoodporne!

Wię­cej infor­ma­cji: Pom­py WIRKO DWX — Stre​fa​Pomp​.pl

wirko dwx pompa nierdzewna kwasoodporna dwo dwohs co com wirnik otwarty

Pompy zatapialne do ścieków

Pom­py EVAK LEOPARD

Zobacz pre­zen­ta­cję: www​.evak​.pl

pompa zatapialna do sciekow leopard maksymalna skutecznosc evak

Pompy do studni kopanych MBS

Pom­py MBS to pom­py zata­pial­ne o kon­struk­cji cha­rak­te­ry­stycz­nej dla pomp głę­bi­no­wych, wypo­sa­żo­ne w płaszcz chło­dzą­cy. Dzię­ki płasz­czo­wi pom­py takiej pom­py nie trze­ba mon­to­wać w stud­ni kopa­nej przy uży­ciu dodat­ko­we­go płasz­cza. Dodat­ko­wo przy zasto­wa­niu pom­py w zbior­ni­kach wody desz­czo­wej czy zbior­ni­kach IBC, nie wyma­ga ona sto­so­wa­nia dodat­ko­wych akcesoriów.

Stro­na pro­duk­tu: www​.evak​.pl

pompy do studnikopanych mbs

Automat hydroforowy SmartBoost

Szu­kasz pro­ste­go w insta­la­cji, sku­tecz­ne­go i bez­ob­słu­go­we­go roz­wią­za­nia o wyso­kiej kla­sie ener­go­osz­częd­no­ści ? Mamy dla Cie­bie coś co speł­ni two­je potrze­by – Zestaw hydro­fo­ro­wy z wbu­do­wa­nym falow­ni­kiem WIRKO Smart­Bo­ost!

Stro­na pro­duk­tu: Stre​fa​Pomp​.pl

pompa falownikowa automatyczna nawadnianie podnoszenie stabilizacja cisnienia

POMPOWNIE Z PODNOŚNIKAMI ŚLIMAKOWYMI

POMPOWNIE Z PODNOŚNIKAMI ŚLIMAKOWYMI Pod­no­śni­ki śli­ma­ko­we jako roz­wią­za­nie do kon­struk­cji pom­pow­ni dosko­na­le spraw­dza­ją się w sytu­acji, kie­dy wyma­ga­na jest nie­wiel­ka wyso­kość pod­no­sze­nia. Pom­pa śli­ma­ko­wa zło­żo­na jest ze śli­ma­ka usta­wio­ne­go ze spad­kiem w osło­nie. Gór­ny i dol­ny koniec wału śli­ma­ka wspar­ty jest na łoży­skach. Za spra­wą ruchu obro­to­we­go śli­ma­ka dro­bi­ny pły­nu prze­miesz­cza­ją się wzglę­dem zwo­ju śli­ma­ka od naj­niż­sze­go zbior­ni­ka w górę, aż …

POMPOWNIE Z PODNOŚNIKAMI ŚLIMAKOWYMI Czy­taj więcej »

POMPOWNIE PNEUMATYCZNE

POMPOWNIE PNEUMATYCZNE Prze­pom­pow­nie pneu­ma­tycz­ne wyko­rzy­stu­je się zazwy­czaj do prze­pom­po­wa­nia nie­wiel­kich ilo­ści ście­ków lub osa­dów. Do ich naj­więk­szych zalet wli­cza­my brak koniecz­no­ści uwzględ­nia­nia w pro­jek­cie krat oraz urzą­dzeń roz­drab­nia­ją­cych oraz opcję peł­ne­go zauto­ma­ty­zo­wa­nia pra­cy tego rodza­ju pom­pow­ni. Pod­no­śni­ki pneu­ma­tycz­ne ina­czej zwa­ne są pom­pa­mi Sho­na. Skła­da­ją się z takich kom­po­nen­tów jak: zbior­nik robo­czy, gdzie gra­wi­ta­cyj­nie spły­wa­ją ście­ki, kanał wlo­to­wy sta­no­wią­cy ele­ment skła­do­wy pod­no­śni­ka, wyposażony …

POMPOWNIE PNEUMATYCZNE Czy­taj więcej »

PRZECIWDZIAŁANIE KAWITACJI NA ETAPIE PROJEKTOWANIA POMPOWNI

PRZECIWDZIAŁANIE KAWITACJI NA ETAPIE PROJEKTOWANIA POMPOWNI Kawi­ta­cja — zja­wi­sko fizycz­ne pole­ga­ją­ce na gwał­tow­nej prze­mia­nie fazy cie­kłej w fazę gazo­wą pod wpły­wem zmniej­sze­nia ciśnie­nia. Jeże­li ciecz gwał­tow­nie przy­śpie­sza zgod­nie z zasa­dą zacho­wa­nia ener­gii, ciśnie­nie sta­tycz­ne cie­czy musi zma­leć. Inny­mi sło­wy jest to zja­wi­sko two­rze­nia się, a następ­nie zani­ka­nia, wewnątrz poru­sza­ją­cej się cie­czy, obsza­rów wypeł­nio­nych parą cie­czy i wydzie­la­ją­cy­mi się z niej gazami. …

PRZECIWDZIAŁANIE KAWITACJI NA ETAPIE PROJEKTOWANIA POMPOWNI Czy­taj więcej »

POMPOWNIE WYKORZYSTUJĄCE POMPY WIROWE — PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

POMPOWNIE WYKORZYSTUJĄCE POMPY WIROWE — PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE Zwy­kle prze­pom­pow­nie posia­da­ją­ce pom­py wiro­we wypo­sa­ża się w kra­ty bądź roz­drab­niar­ki. Jed­nak nie­raz kie­dy mamy do czy­nie­nia z pom­pow­nia­mi znaj­du­ją­cy­mi się na obsza­rze oczysz­czal­ni ście­ków, sprzę­ty te znaj­du­ją się poza prze­pom­pow­nią, zwy­kle są na zewnątrz i nie mają przy­kry­cia lub umiesz­czo­ne są w odręb­nym obiek­cie. Jeże­li prze­pom­pow­nie są małej lub śred­niej wiel­ko­ści i posiadają …

POMPOWNIE WYKORZYSTUJĄCE POMPY WIROWE — PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE Czy­taj więcej »

ZASADY PROJEKTOWANIA PRZEWODÓW SSAWNYCH I TŁOCZNYCH W POMPOWNIACH ŚCIEKÓW

ZASADY PROJEKTOWANIA PRZEWODÓW SSAWNYCH I TŁOCZNYCH W POMPOWNIACH ŚCIEKÓW Ele­men­ty pom­pow­ni takie jak prze­wo­dy ssaw­ne i tłocz­ne naj­czę­ściej wyko­na­ne są ze sta­lo­wych rur, a nie­kie­dy rur żeliw­nych. Rury ze sta­li są chęt­niej wyko­rzy­sty­wa­ne ze wzglę­du na moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia połą­czeń spa­wa­nych i reduk­cji połą­czeń koł­nie­rzo­wych, co przy­czy­nia się do zwięk­sze­nia szczel­no­ści prze­wo­dów. Oprócz tego rury sta­lo­we wyka­zu­ją więk­szą odpor­ność na obcią­że­nia dynamiczne, …

ZASADY PROJEKTOWANIA PRZEWODÓW SSAWNYCH I TŁOCZNYCH W POMPOWNIACH ŚCIEKÓW Czy­taj więcej »

NPSH — ZDOLNOŚĆ SSANIA

NPSH — ZDOLNOŚĆ SSANIA Para­metr NPSH jest skró­tem od Net Posi­ti­ve Suc­tion Head i ozna­cza Nad­wyż­kę Wyso­ko­ści Ssa­nia, czy­li zdol­no­ści ssaw­ne danej pom­py. Para­metr ten czę­sto nie jest bra­ny pod uwa­gę pod­czas dobie­ra­nia pom­py przez użyt­kow­ni­ka, a może się oka­zać bar­dzo istot­nym czyn­ni­kiem wpły­wa­ją­cym na pra­cę pom­py w danych warun­kach. Nie­od­po­wied­nie warun­ki pra­cy zwią­za­ne z zasy­sa­niem cie­czy (zbyt duże pod­ci­śnie­nie) może doprowadzić …

NPSH — ZDOLNOŚĆ SSANIA Czy­taj więcej »

Pompowe filmy

Fil­my dostęp­ne są rów­nież w ser­wi­sie YouTu­be

youtube-video-thumbnail
Dozowanie cieczy

za pomo­cą pom­py FLUIMAC z modu­łem dawkowania.

home vid thumb
Tłumik pulsacji DAMPER.

Pre­zen­ta­cja działania.

youtube-video-thumbnail
Sterownik elektroniczny do pomp.

Zabez­pie­cze­nie przed sucho­bie­giem, wyłącz­nik ciśnieniowy.

home vid thumb
Hydrotransport ryb

za pomo­cą pom­py śrubowo-odśrodkowej.

Scroll to Top