Pompy do igłofiltrów

Pompy do igłofiltrów

Insta­la­cje igło­fil­tro­we to pod­ci­śnie­nio­we uję­cia wody umoż­li­wia­ją­ce bez­piecz­ne, cza­so­we odwad­nia­nie wyko­pów w grun­tach prze­pusz­czal­nych takich jak pia­ski drob­no i śred­nio-ziar­ni­ste, frak­cje pyla­ste i iły.

Pom­py do igło­fil­trów cechu­ją się w szcze­gól­no­ści moż­li­wo­ścią ewa­ku­acji dużej ilo­ści powie­trza z linii ssaw­nej oraz prze­zna­cze­niem do pra­cy cią­głej przez dłu­gi okres czasu.

Dzię­ki zasto­so­wa­niu pom­py tło­ko­wej lub zin­te­gro­wa­nej z pom­pą wod­ną dodat­ko­wej pom­py próż­nio­wej agre­gat pom­po­wy umoż­li­wia stwo­rze­nie wyso­kiej war­to­ści pod­ci­śnie­nia, umoż­li­wia­jąc zasy­sa­nie z dużych głę­bo­ko­ści (nawet 8–9 m w zależ­no­ści od pompy).

W ofer­cie znaj­dą Pań­stwo pom­py wiro­we ze wspo­ma­ga­niem próż­nio­wym — naj­bar­dziej uni­wer­sal­ne i dopa­so­wa­ne do więk­szo­ści apli­ka­cji igło­fil­tro­wych. Nowo­cze­sne kon­struk­cje są eko­lo­gicz­nie i bar­dzo spraw­ne, dzię­ki cze­mu zuży­wa­ją mało pali­wa pod­czas pra­cy zestawu.

Fir­ma PPHU KLAUDIA Sp. z o.o. jako pro­du­cent insta­la­cji igło­fil­tro­wych od 1989 roku ma szcze­gól­ne doświad­cze­nie w dzie­dzi­nie dobo­ru odpo­wied­nie­go urzą­dze­nia. Zapra­sza­my do skła­da­nia zapy­tań ofer­to­wych i tele­fo­nicz­nych kon­sul­ta­cji, ofe­ru­je­my rze­tel­ny i uczci­wy dobór.

Scroll to Top