Pompa akumulatorowa LIB — eGX

Uniwersalna pompa do transferu wody zanieczyszczonej z piaskiem i żwirem, ścieków komunalnych i przemysłowych - zasilana akumulatorem / baterią z możliwością szybkiej wymiany

Zapytaj o produkt

Cechy użytkowe

 • Przy­łą­cze ssaw­ne i tłocz­ne (3″ gwint wewnętrzny)
 • Zawo­ry zwrot­ne: typ klapowy
 • Mak­sy­mal­na wydaj­ność (prze­pływ): do 320 l/​min
 • Mak­sy­mal­ne ciśnie­nie pra­cy: do 1.5 bar
 • Niski poziom hałasu !
 • Pro­sta eks­plo­ata­cja — alter­na­ty­wa dla sil­ni­ków spalinowych
 • Pompa zasilana akumulatorem — efektywna bateria litowo-jonowa

  • Czas pra­cy na bate­rii, po peł­nym nała­do­wa­niu: ok 65 minut
  • Czas łado­wa­nia: 1 godz. 25 minut
  • Moż­li­wość szyb­kiej wymia­ny bate­rii: TAK
  • Moż­li­wość zaku­pu dodat­ko­wej bate­rii: TAK

Cechy techniczne

 • Sil­nik DC, 2700 obr./min — bez­sz­czot­ko­wy HONDA eGX
 • Prze­kład­nia mecha­nicz­na — pręd­kość pra­cy 63 pulsy/​minutę
 • Wyso­kość zasy­sa­nia do 6m słu­pa wody
 • Wyko­na­nie z żeli­wa sza­re­go, mem­bra­ny NEOPREN
 • Dostęp­ne wyko­na­nia ze sta­li nie­rdzew­nej oraz inne mate­ria­ły mem­bra­ny (NBR, EPDM, FKM(Viton) 

Zasada działania pomp membranowych elektrycznych CAFFINI

pompy caffini zasada dzialania

Zastosowania

Oczysz­czal­nie ście­ków — szlam, mate­riał z flo­ta­to­rów, tłusz­cze, mle­ko wapien­ne, osad ścier­ny i koro­zyj­ny, ście­ki bytowe:
pompy membranowe oczyszczalnie sciekow

Cera­mi­ka i beton — recyr­ku­la­cja, odwad­nia­nie, pom­po­wa­nie szla­mu ścier­ne­go, po cię­ciu kamie­nia i ceramiki:
pompy membranowe cyrkulacja betonu

Prze­twór­stwo warzyw i owo­ców — mate­riał spo­żyw­czy, ole­je, hydro­tran­sport warzyw i owo­ców, sub­stan­cje o zwięk­szo­nej lep­ko­ści, kawał­ki owoców:
pompy membranowe przemysl spozywczy

Uboj­nie dro­biu, gar­bar­nie — odpa­dy, kości, ście­ki agre­syw­ne, kawał­ki mięsa:
pompy membranowe dla ubojni drobiu

Prze­mysł stocz­nio­wy, kole­jo­wy i lot­ni­czy — pom­po­wa­nie ście­ków, opróż­nia­nie zbior­ni­ków fekalnych:
pompy membranowe przemysl stoczniowy

Prze­mysł che­micz­ny — ście­ki agre­syw­ne zawie­ra­ją­ce szlam ścier­ny i zanie­czysz­cze­nia dużej średnicy:
pompy membranowe przemysl chemiczny

Polecane produkty

Scroll to Top