Pompy magnetyczne HTT

Pompy magnetyczne z możliwością pompowania cieczy zanieczyszczonych i uzyskania podwyższonych ciśnień pracy przy małej wydajności.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  do 9 m³/​godz.

 • Podnoszenie maksymalne

  do 50 m

 • Moc

  do 4,0 kW

 • Wykonania materiałowe

  PP, PVDF, EPDM, VITON, CERAMIKA, PTFEC

 • Zasilanie

  elek­trycz­ne 230V i 400V

Cechy

Pom­py serii HTT cechu­ją się uni­kal­ną kon­struk­cję wir­ni­ka, zapew­nia­jąc wyso­kie ciśnie­nia pra­cy przy małych wydaj­no­ściach, cze­go kla­sycz­ne pom­py wiro­we nie są w sta­nie doko­nać lub jest to zwią­za­ne z niską sprawnością.

Dodat­ko­wym i korzyst­nym efek­tem ubocz­nym kon­struk­cji pom­py tur­bi­no­wej są dobre wła­sno­ści ssaw­ne i moż­li­wość pom­po­wa­nia cie­czy zapo­wie­trzo­nych i zawie­ra­ją­cych do 20% gazów.

Napęd magne­tycz­ny zapew­nia wydłu­żo­ną trwa­łość roz­wią­za­nia i brak pro­ble­mów wyni­ka­ją­cych z eks­plo­ata­cji kla­sycz­nych uszczel­nień mecha­nicz­nych wału w pom­pach che­mo­od­por­nych. Poza tym pom­pa jest bez­wy­cie­ko­wa i zapew­nia bez­pie­czeń­stwo insta­la­cji i osób trzecich.

Pom­py są dostęp­ne w wyko­na­niu z PP i PVDF z orin­ga­mi EPDM i Viton. Wał cera­micz­ny, panew­ki PTFEC.

 • Zakres wydaj­no­ści 200‑9000 l/​godz.
 • Zakres ciśnień pra­cy: do 5–6 bar
 • lep­kość do 45–200 cSt
 • tem­pe­ra­tu­ra do 70*C (PP), 90*C (PVDF)

Zakres dostęp­nych mode­li pomp magne­tycz­nych pery­fe­ral­nych HTT
pompy magnetyczne htt charakterystyka

dostęp­ne są tak­że mode­le samo­za­sy­sa­ją­ce pomp magne­tycz­nych HTT

htt sp samozasysajaca pompa magnetyczna

Dane techniczne pomp magnetycznych turbinowych Gemmecotti HTT

dane techniczne pomp htt

Wymiary pomp magnetycznych turbinowych Gemmecotti HTT

wymiary pomp htt

Budowa pomp magnetycznych turbinowych Gemmecotti HTT

budowa pomp htt

 1. Gło­wi­ca pom­py — PP lub PVDF
 2. O‑ring kor­pu­su — EPDM lub VITON(FKM), inne wyko­na­nia dostęp­ne na zamówienie
 3. Pły­ta przed­nia i tyl­na: PP lub PVDF
 4. Wał pom­py: Cera­mi­ka (Al2O3) 99.7%
 5. Łoży­sko śli­zgo­we: mie­szan­ka PTFE (Teflon) z grafitem
 6. Wir­nik: PVDF
 7. Magnes wewnętrz­ny — NdFeB (neo­dy­mo­wy) w obu­do­wie PP lub PVDF
 8. Tyl­na pokry­wa: PP lub PVDF

Polecane produkty

Scroll to Top