Pompy magnetyczne HTT

Pompy magnetyczne z możliwością pompowania cieczy zanieczyszczonych i uzyskania podwyższonych ciśnień pracy przy małej wydajności.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  do 9 m³/​godz.

 • Podnoszenie maksymalne

  do 50 m

 • Moc

  do 4,0 kW

 • Wykonania materiałowe

  PP, PVDF, EPDM, VITON, CERAMIKA, PTFEC

 • Zasilanie

  elek­trycz­ne 230V i 400V

Cechy

Pom­py serii HTT cechu­ją się uni­kal­ną kon­struk­cję wir­ni­ka, zapew­nia­jąc wyso­kie ciśnie­nia pra­cy przy małych wydaj­no­ściach, cze­go kla­sycz­ne pom­py wiro­we nie są w sta­nie doko­nać lub jest to zwią­za­ne z niską sprawnością.

Efek­tem ubocz­nym kon­struk­cji są dobre wła­sno­ści ssaw­ne tych pomp i moż­li­wość cie­czy zapo­wie­trzo­nych i zawie­ra­ją­cych do 20% gazów.

Napęd magne­tycz­ny zapew­nia wydłu­żo­ną trwa­łość roz­wią­za­nia i brak pro­ble­mów wyni­ka­ją­cych z eks­plo­ata­cji kla­sycz­nych uszczel­nień mecha­nicz­nych wału w pom­pach che­mo­od­por­nych. Poza tym pom­pa jest bez­wy­cie­ko­wa i zapew­nia bez­pie­czeń­stwo insta­la­cji i osób trzecich.

Pom­py są dostęp­ne w wyko­na­niu z PP i PVDF z orin­ga­mi EPDM i Viton. Wał cera­micz­ny, panew­ki PTFEC.

 • Zakres wydaj­no­ści 200‑9000 l/​godz.
 • Zakres ciśnień pra­cy: do 5–6 bar
 • lep­kość do 45–200 cSt
 • tem­pe­ra­tu­ra do 70*C (PP), 90*C (PVDF)

Zakres dostęp­nych mode­li pomp magne­tycz­nych pery­fe­raln­nych HTT
pompy magnetyczne htt charakterystyka

dostęp­ne są tak­że mode­le samo­za­sy­sa­ją­ce pomp magne­tycz­nych HTT

htt sp samozasysajaca pompa magnetyczna

Dane techniczne pomp łopatkowych Gemmecotti HTT

dane techniczne pomp htt

Wymiary pomp łopatkowych Gemmecotti HTT

wymiary pomp htt

Budowa pomp łopatkowych Gemmecotti HTT

budowa pomp htt

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Scroll to Top