Pompy dozujące

Pompy dozujące

Pom­py dozu­ją­ce to urzą­dze­nia o nie­du­żej wydaj­no­ści umoż­li­wia­ją­ce prze­tła­cza­nie lub dozo­wa­nie w pre­cy­zyj­nej ilo­ści róż­no­ra­kich cie­czy. Dozo­wa­nie cie­czy pole­ga na pre­cy­zyj­nej kon­tro­li pręd­ko­ści, oraz cza­su jej prze­pły­wu. W zależ­no­ści od zasto­so­wa­nia sto­su­je się pom­py z regu­lo­wa­ną manu­al­nie wydaj­no­ścią lub ste­ro­wa­ne w inny spo­sób: sygna­łem ana­lo­go­wym, przy wyko­rzy­sta­niu czuj­ni­ka PH, sys­te­mu RedOx. Pom­py dozu­ją­ce połą­czo­ne w układ wie­lo­gło­wi­co­wy umoż­li­wia­ją jed­no­cze­sne dozo­wa­nie kil­ku róż­nych mediów za pomo­cą jed­ne­go napędu.

Spo­śród tego rodza­ju pomp może­my wyróż­nić głównie:

 • Pom­py mem­bra­no­we (brak uszczel­nień, obec­ność osa­dów, zawie­sin, czą­stek stałych)
 • Pom­py tło­ko­we (nur­ni­ko­we, w przy­pad­ku bra­ku czą­stek stałych)
 • Pom­py pery­stal­tycz­ne (brak uszczel­nień, dobre wła­ści­wo­ści ssawne)
 • Pom­py zęba­te (brak pul­sa­cji po stro­nie tłocznej)
 • Pom­py dozu­ją­ce sil­ni­ko­we z sil­ni­kiem krokowym

Zasto­so­wa­nia pomp dozujących

 • Uzdat­nia­nie ścieków
 • Uzdat­nia­nie wody pitnej
 • Dozo­wa­nie chemikaliów
 • Prze­mysł papierniczy
 • Prze­mysł spo­żyw­czy i prze­twór­stwa mleka
 • Prze­mysł kosmetyczny
 • Tech­ni­ka basenowa
 • Inży­nie­ria chemiczna
Scroll to Top