Motopompy Victor PUMPS

Motopompy Victor PUMPS to pompy samozasysające z silnikami wysokoprężnymi do ścieków oraz wody zanieczyszczonej.

victorlogo

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  750 m3/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  60.00 m

 • Wykonania materiałowe

  żeli­wo sza­re, stal nie­rdzew­na, wir­nik z brązu

Cechy

Moto­pom­py Vic­tor PUMPS to pom­py samo­za­sy­sa­ją­ce z sil­ni­ka­mi wyso­ko­pręż­ny­mi do ście­ków oraz wody zanie­czysz­czo­nej. Są prze­zna­czo­ne przede wszyst­kim do usu­wa­nia skut­ków pod­to­pień i powo­dzi. Przy­dat­ne do zasto­so­wa­nia w jed­nost­kach Stra­ży Pożarnej.

Zastosowanie motopompy Victor PUMPS

 • Do odwod­nień powierzch­nio­wych (tere­nów zalanych)
 • Do usu­wa­nia skut­ków nawał­nic, powo­dzi i innych akcji ratowniczych
 • Do pom­po­wa­nia wody czy­stej i zanie­czysz­czo­nej, np. ścieków
 • Odwad­nia­nia wyko­pów budowlanych

Cechy agregatów motopompowych Victor PUMPS

 • Pom­py posia­da­ją pół­otwar­ty wir­nik, są odpor­ne na zużycie
 • Nada­ją się do nie­prze­rwa­nej pra­cy w naj­cięż­szych warunkach
 • Po wstęp­nym zala­niu kor­pu­su moto­pom­py Vic­tor PUMPS pozwa­la­ją na kil­ka­krot­ne samo­za­sy­sa­nie cie­czy bez koniecz­no­ści uży­cia dodat­ko­wej pom­py próżniowej
 • Pom­py zosta­ły wyko­na­ne w kom­ple­cie z zawo­rem sto­po­wym na wej­ściu, co daje moż­li­wość wygod­nej pra­cy z kosza­mi ssaw­ny­mi bez zawo­ru zwrot­ne­go
  dostęp­na opcja auto­ma­tycz­ne­go sma­ro­wa­nia uszczel­nie­nia pozwa­la pom­pie dłu­żej pra­co­wać na sucho

Zalety

 • Trwa­ła kon­struk­cja: wie­lo­let­nia eks­plo­ata­cja i dłu­ga żywotność
 • Zwięk­szo­na odpor­ność na pra­cę na sucho
 • Duży, wol­ny prze­lot daje moż­li­wość pom­po­wa­nia zróż­ni­co­wa­nych mediów
 • Solid­ne wyko­na­nie, pozwa­la­ją­ce na nie­prze­rwa­ną eks­plo­ata­cję pom­py w trud­nych warunkach

Podstawowe modele

Model

Przy­łą­cze mm

Przy­łą­cze cale 

Prze­lot mm

Wydaj­ność max [m3/​h]

Wyso­kość pod­no­sze­nia max [m]

RPM

Silnik

Moc sil­ni­ka kW

Masa kg

S45.LZ Hatz 1B30

40

1“½

14x19

24

54

3600

Hatz 1B30

4

80

S50.LZ Hatz 1B30

50

2″

25

40

26

3600

Hatz 1B30

4

82

S60.ZH Hatz 1B40

50

2″

17

45

54

3600

Hatz 1B40

6,6

96

S68.ZH Hatz 1D81S

50

2″

25

55

62

3000

Hatz 1D81S

9,5

185

S80.ZH Hatz 1B40

80

3″

32

80

32

3600

Hatz 1B40

7

110

S88.BLD9 9LD625/​2

80

3″

35

100

58

3000

Lom­bar­di­ni 9LD625-2

16

480

S96.BZ3 Hatz 3M41L

80

3″

35

80

75

2600

Hatz3M41L

30

600

S97.BZ4 Hatz 4M41L

80

3″

35

80

105

3000

Hatz4M41L

45

700

S100.ZH Hatz 1D81S

100

4″

45

160

21

3000

Hatz 1D81

11

270

S105.LD9 9LD625/​2

100

4″

45

150

23

1800

9LD625-​2

10

270

S108.BZ2 Hatz 2M41L

100

4″

35

140

55

3000

Hatz 2M41L

19

550

S121.BZ2 Hatz 2M41L

100

4″

45

160

40

1800

Hatz 2M41L

18

550

S126.BZ3 Hatz 3M41L

100

4″

40

160

60

2300

Hatz 3M41

30

700

S127.BZ4 Hatz 4M41L

100

4″

40

160

75

2600

Hatz4M41L

42

800

S150.ZH2 Hatz 2M41L

150

6″

72x50

320

28

2000

Hatz 2M41

19

550

S161.BZ3 Hatz 3M41L

150

6″

63

380

32

1800

Hatz 3M41

31

700

S161.BZ4 Hatz 4M41L

150

6″

63

380

42

2000

Hatz4M41L

46

700

S201.ZH4 Hatz 4M41L

200

8″

57

480

29

1800

Hatz 4M41

37

1100

victor pumps victor pumps

Polecane produkty

Scroll to Top