Pompy zębate

Pompy zębate

Pom­py zęba­te pro­ce­so­we — dla prze­my­słu. Ich wydaj­ność jest wprost pro­por­cjo­nal­na do pręd­ko­ści obro­tu i względ­nie nie­za­leż­na od ciśnie­nia w przy­pad­ku pomp o zazę­bie­niu zewnętrznym.

Gene­ral­nie tego typu kon­struk­cja zapew­nia płyn­ny i nie­pul­sa­cyj­ny przepływ.

Pom­py zęba­te o zazę­bie­niu zewnętrz­nym sto­so­wa­ne są do cie­czy nie­za­nie­czysz­czo­nych o niskiej lep­ko­ści np do 2000 cSt, nato­miast w przy­pad­ku więk­szych lep­ko­ści i cie­czy typu kle­je, żywi­ce, mazut, poliol, szla­my ole­jo­we oraz wystę­pu­ją­cych dro­bin ciał sta­łych znacz­nie lep­szym roz­wią­za­niem są pom­py zęba­te o zazę­bie­niu wewnętrz­nym (np VICTOR PUMPS).

Dobór pom­py zęba­tej pra­cu­ją­cej z cie­czą o pod­wyż­szo­nej lep­ko­ści, wraż­li­wej na kon­takt z powie­trzem, czy zawie­ra­ją­cej zanie­czysz­cze­nia nale­ży pre­cy­zyj­nie skon­sul­to­wać. Dostęp­ny jest sze­reg warian­tów wyko­na­nia prze­zna­czo­nych do kon­kret­nych zastosowań.

Scroll to Top