Pompy łopatkowe magnetyczne serii HPP/​HPF

Pompy łopatkowe - dostępne wykonania z tworzyw sztucznych (HPP/HPF) oraz ze stali kwasoodpornej (HTA)

Zapytaj o produkt

Pompy łopatkowe magnetyczne HPP/​HPF

Pom­py łopat­ko­we ze sprzę­głem magne­tycz­nym do koro­zyj­nych mediów

 • Wydajność maksymalna

  1000 l/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  do 50 m

 • Maksymalna temperatura cieczy

  do 90°C

Cechy

Pom­py wir­ni­ko­we z napę­dem magne­tycz­nym serii HPP-HPF są wyko­na­ne z mate­ria­łów ter­mo­pla­stycz­nych (PP/​PVDF) i mogą być zasto­so­wa­ne do prze­tła­cza­nia cie­czy koro­zyj­nych, zasad, sub­stan­cji tok­sycz­nych, szko­dli­wych oraz kancerogennych.

Dzię­ki inno­wa­cyj­ne­mu sys­te­mo­wi napę­du magne­tycz­ne­go, pom­py mode­lu HPP-HPF zmniej­sza­ją ryzy­ko wycie­ków oraz kosz­ty utrzy­ma­nia i zwięk­sza­ją bez­pie­czeń­stweo. Pom­py HPP-HPF są przy­dat­ne w apli­ka­cjach o niskim prze­pły­wie i wyso­kim ciśnie­niu, takich jak insta­la­cje pilo­to­we czy próbkowanie.

Zastosowanie

 • Dozo­wa­nie
 • Fil­tra­cja
 • Prób­ko­wa­nie
 • Cie­cze o pod­wyż­szo­nej lep­ko­ści (do 2000 mPas, wyma­ga odpo­wied­nie­go dobo­ru pompy)
 • Cie­cze o niskiej lep­ko­ści (np. ropuszczalniki)

Budowa pomp magnetycznych HPP/​HPF — m,ateriały w kontakcie z cieczą

budowa pomp hpp hpf

 1. Kor­pus i pokry­wa pom­py (PP/​PVDF)
 2. Uszczel­ka “O‑ring” (EPDM/​FKM/​FFKM)
 3. Łopat­ki wir­ni­ka (PVDF + grafit)
 4. Wał pom­py (PVDF w kon­tak­cie z cieczą)
 5. Magnes wewnętrz­ny: neo­dy­mo­wy NdFeB, z powło­ką PP/​PVDF
 6. Obu­do­wa tyl­na (PP/​PVDF)

Charakterystyka pomp łopatkowych magnetycznych HPP/​HPF

charakterystyka pomp hpp hpf

Dane techniczne pomp łopatkowych z tworzywa sztucznego HPP/​HPF

dane techniczne pomp hpp hpf

Wymiary pomp łopatkowych HPP/​HPF

wymiary pomp hpp hpf range i range

Polecane produkty

Scroll to Top