Pompy do cieczy gorącej

Pompy do cieczy gorącej

Pom­py prze­zna­czo­ne do pom­po­wa­nia cie­czy o pod­wyż­szo­nych tem­pe­ra­tu­rach np. powy­żej 120 stop­ni. W zależ­no­ści od typu urzą­dze­nia dostęp­ne są róż­ne roz­wią­za­nia, prze­zna­czo­ne do róż­nych cie­czy i róż­nych temperatur.
Pod­czas dobo­ru pom­py do cie­czy gorą­cej nale­ży zwró­cić uwa­gę na moż­li­wość wystą­pie­nia zja­wi­ska kawi­ta­cji, wyko­na­nie czę­ści głów­nych i odpo­wied­nie przy­sto­so­wa­nie kon­struk­cji pom­py, spo­so­bu uszczel­nie­nia wału i mate­ria­łu uszcze­lek, jeże­li występują.

Przy­kła­do­we cie­cze gorące:

  • ole­je ter­mal­ne (ter­micz­ne)
  • roz­two­ry soli
  • węglo­wo­do­ry
  • płyn­ne metale

Scroll to Top