Pompy membranowe elektryczne CAFFINI

Najwyższej trwałości rozwiązanie do pompowania szlamów i cieczy o zwiększonej lepkości.

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

Cechy

  • moż­li­wość pom­po­wa­nia bar­dziej gęstych mediów 
  • napęd elek­trycz­ny
  • moż­li­wość dłu­giej pra­cy na sucho 
  • szyb­kie samo­za­sy­sa­nie bez zale­wa­nia, do 7 m wyso­ko­ści słu­pa wody
  • brak uszczel­nień i czę­ści obro­to­wych w kon­tak­cie z pom­po­wa­ną cieczą
  • odpor­ność che­micz­na jak i rów­nież mecha­nicz­na membrany 
  • pom­pa wypo­ro­wa (prze­pływ pro­por­cjo­nal­ny do licz­by cykli pracy)
  • wer­sja prze­my­sło­wa zosta­ła wypo­sa­żo­na w nie­za­wod­ną helia­kal­ną prze­kład­nię o niskim pozio­mie hałasu 
  • dostęp­ne tak­że wer­sje z sil­ni­kiem spa­li­no­wym Hatz, ben­zy­no­wym Hon­da i elektrycznym

Zasada działania pomp membranowych elektrycznych CAFFINI

pompy caffini zasada dzialania

Program produkcyjny CAFFINI

parametry pomp membranowych

modele pomp membranowych

Zastosowania

Oczysz­czal­nie ście­ków — szlam, mate­riał z flo­ta­to­rów, tłusz­cze, mle­ko wapien­ne, osad ścier­ny i koro­zyj­ny, ście­ki bytowe:
pompy membranowe oczyszczalnie sciekow

Cera­mi­ka i beton — recyr­ku­la­cja, odwad­nia­nie, pom­po­wa­nie szla­mu ścier­ne­go, po cię­ciu kamie­nia i ceramiki:
pompy membranowe cyrkulacja betonu

Prze­twór­stwo warzyw i owo­ców — mate­riał spo­żyw­czy, ole­je, hydro­tran­sport warzyw i owo­ców, sub­stan­cje o zwięk­szo­nej lep­ko­ści, kawał­ki owoców:
pompy membranowe przemysl spozywczy

Uboj­nie dro­biu, gar­bar­nie — odpa­dy, kości, ście­ki agre­syw­ne, kawał­ki mięsa:
pompy membranowe dla ubojni drobiu

Prze­mysł stocz­nio­wy, kole­jo­wy i lot­ni­czy — pom­po­wa­nie ście­ków, opróż­nia­nie zbior­ni­ków fekalnych:
pompy membranowe przemysl stoczniowy

Prze­mysł che­micz­ny — ście­ki agre­syw­ne zawie­ra­ją­ce szlam ścier­ny i zanie­czysz­cze­nia dużej średnicy:
pompy membranowe przemysl chemiczny

Polecane produkty

Scroll to Top