Pompy do napowietrzania

Pompy do napowietrzania

Aera­cja zbior­ni­ków to bar­dzo waż­ny czyn­nik pro­ce­su m.in. w bio­lo­gicz­nych oczysz­czal­niach ście­ków. Celem napo­wie­trza­nia jest roz­pusz­cze­nie opty­mal­nej ilo­ści tle­nu w mie­sza­ni­nie osa­du i ście­ków lub w zbior­ni­kach wod­nych zapew­nia­jąc odpo­wied­ni poziom tle­nu dla wła­ści­we­go dzia­ła­nia pro­ce­sów bio­lo­gicz­nych i chemicznych

Dodat­ko­wo aera­to­ry mogą peł­nić funk­cję mie­sza­deł, pozwa­la­jąc utrzy­mać osad w sta­nie zawie­sze­nia, co prze­ciw­dzia­ła jego zale­ga­niu i zbi­ja­niu się w jed­no­li­te struk­tu­ry trud­ne do procesowania.

W przy­pad­ku osa­du czyn­ne­go aera­to­ry z pom­pą zata­pial­ną powo­du­ją wymie­sza­nie tle­nu ze ście­ka­mi oraz wymie­sza­nie reak­to­ra – dzię­ki temu zwięk­sza się sto­pień wyko­rzy­sta­nia skład­ni­ków pokar­mo­wych przez bak­te­rie roz­kła­da­ją­ce ście­ki i osady.

W przy­pad­ku cie­płych i suchych dni w zbior­ni­kach wod­nych czę­sto spo­ty­ka­my się z bra­kiem wystar­cza­ją­cej ilo­ści tle­nu, bar­dzo waż­ne­go dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia i wzro­stu ryb oraz rów­no­wa­gi w ekosystemie.

W naszej ofer­cie znaj­du­ją się aera­to­ry do ście­ków i do wody zanie­czysz­czo­nej oraz urzą­dze­nia, któ­re z powo­dze­niem moż­na zasto­so­wać do napo­wie­trza­nia stawów.

Pro­si­my o kon­takt celem usta­le­nia jakie urzą­dze­nie speł­ni Pań­stwa ocze­ki­wa­nia i roz­wią­że wystę­pu­ją­cy problem

Scroll to Top