Agregaty pompowe SAER NCB

Agregaty pompowe i pompy NCB to pompy w zakresie przyłączy DN32 - DN350 produkowane w EUropie i dostępne w rozsądnym czasie realizacji.

logo saer x

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

 • Wydajność maksymalna

  do 2300 m3/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  do 129 m

 • Moc

  0.25 — 400 kW

Cechy

Pom­py wiro­we i agre­ga­ty pom­po­we SAER seria NCB w wyko­na­niu nor­mo­wym EN733 (DIN24255) oraz więk­sze jed­nost­ki, prze­wyż­sza­ją­ce zakres nor­my (NCBK) prze­zna­czo­ne dla zasto­so­wa­nia przy cią­głej pra­cy w wyma­ga­ją­cych insta­la­cjach w prze­my­śle, gór­nic­twie i wodociągach.

Wer­sja NCB..Z to kom­plet­ne agre­ga­ty pom­po­we (pom­pa + sprzę­gło + osło­na sprzę­gła + sil­nik + rama)

agregaty pompowe saer ncb

Zastosowanie

Ukła­dy chło­dze­nia, mycia, nawad­nia­nia, obieg cie­czy pro­ce­so­wej w HVAC i prze­my­śle cięż­kim, pod­no­sze­nie ciśnie­nia w ukła­dach mycia i fil­tra­cji, dostar­cza­nie wody pit­nej i prze­my­sło­wej oraz inne typo­we zastosowania.

Zakres tem­pe­ra­tu­ry cie­czy: ‑15°C do 120°C
Mak­sy­mal­na ilość czą­stek sta­łych: do 125 g/​m3 (w zależ­no­ści od mode­lu i Wyko­na­nia mate­ria­ło­we­go)
Mak­sy­mal­ny czas pra­cy na zamknię­tym zawo­rze za pom­pą: 2 minu­ty
Mak­sy­mal­ne ciśnie­nie kor­pu­su: PN10 lub PN1

Cechy konstrukcyjne

 • Kor­pus pom­py i gniaz­do łoży­ska zapro­jek­to­wa­ne dla wyso­kiej żywot­no­ści i wytrzy­ma­ło­ści pod kątem sił dzia­ła­ją­cych na te podzespoły
 • Dostęp­ny wariant pom­py z wymien­ny­mi pier­ście­nia­mi ście­ral­ny­mi kor­pu­su i wirnika
 • Przy­łą­cza koł­nie­rzo­we zgod­ne z nor­mą PN10/​PN16
 • Wariant pom­py z wymien­ny­mi pier­ście­nia­mi ście­ral­ny­mi kor­pu­su i wir­ni­ka dostępny
 • Wir­ni­ki zamknię­te, kana­ło­we o wyso­kiej spraw­no­ści — hydrau­li­ka zop­ty­ma­li­zo­wa­na przy wyko­rzy­sta­niu opro­gra­mo­wa­nia CFD. 
 • Wir­ni­ki wywa­ża­ne dyna­micz­nie (mniej­szy poziom wibra­cji, dłuż­sza żywot­ność — w szcze­gól­no­ści uszczel­nień i łożysk)
 • Kil­ka warian­tów uszczel­nie­nia mecha­nicz­ne­go oraz uszczel­nie­nia sznurowe
 • Prze­wy­mia­ro­wa­ne w stan­dar­do­wej wer­sji łoży­ska są chro­nio­ne przed wpły­wem czyn­ni­ków zewnętrz­nych, sma­ro­wa­nie sma­rem sta­łym, lub w kąpie­li olejowej
 • Wał w stan­dar­dzie ze sta­li nie­rdzew­nej AISI431, wyso­ka odpor­ność na ugię­cie, w miej­scach poten­cjal­ne­go wycie­ra­nia zasto­so­wa­ne tule­je ochron­ne. Na życze­nie dostęp­ny wał w wyko­na­niu ze sta­li kwa­so­od­por­nej SUPER DUPLEX lub AISI630
 • Kon­struk­cja typu back pull-out – moż­li­wość demon­ta­żu czę­ści pom­po­wej bez demon­ta­żu kor­pu­su z ruro­cią­gu, uła­twia obsłu­gę urządzenia
 • Odpo­wied­nio zapro­jek­to­wa­ny ele­ment wlo­to­wy zapew­nia niską war­tość NPSHr, co zapew­nia dobre wła­sno­ści ssaw­ne pom­py i pra­cę bez kawi­ta­cji, nawet w przy­pad­ku więk­szych wyso­ko­ści zasy­sa­nia i dłu­giej linii ssawnej
 • Pom­py pro­du­ko­wa­ne w cało­ści w Europie

Wykonania silników elektrycznych

 • Pro­du­ko­wa­ne w Euro­pie sil­ni­ki asyn­chro­nicz­ne (SAER/​SIEMENS/​ABB)
 • Kla­sa szczel­no­ści: IP55
 • Napię­cie zasi­la­nia: std 220–240V, 1~ (do 4kW), 380–415/660–770V (5.5kW i wię­cej), spe­cjal­ne wyko­na­nia napię­cia dostęp­ne (np pom­py z sil­ni­kiem 500V, 60Hz & 440V)
 • Tem­pe­ra­tu­ra oto­cze­nia do 40°C (dostęp­ne wer­sje niestandardowe)
 • Opcje: ter­mi­stor PTC, grzał­ka anty-kon­den­sa­cyj­na, czuj­ni­ki łożysk i wibra­cji, izo­la­cja łożysk dla sil­ni­ków w roz­mia­rze 280 i więcej

Polecane produkty

Scroll to Top