Pompy magnetyczne serii HTM PP/​PVDF

Pompy ze sprzęgłem magnetycznym przeznaczone do pompowania najbardziej korozyjnych mediów nie zawierających cząstek stałych.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  50 m³/​godz.

 • Podnoszenie maksymalne

  do 32 m

 • Maksymalna temperatura cieczy

  wer­sja PP (poli­pro­py­len) do 60°C wer­sja PVDF do 90°C

Cechy

Pom­py odśrod­ko­we nor­mal­nie ssą­ce wyko­na­ne z mate­ria­łów pla­sti­ko­wych (wer­sja PP lub PVDF). Dzię­ki prze­nie­sie­niu napę­du za pomo­cą sprzę­gła magne­tycz­ne­go nie wystę­pu­je w pom­pie stan­dar­do­we uszczel­nie­nie wału np. mecha­nicz­ne stwa­rza­ją­ce więk­szość pro­ble­mów eks­plo­ata­cyj­nych – prze­cie­ki i stra­ty nimi spo­wo­do­wa­ne. Pom­py serii HTM gwa­ran­tu­ją bez­pie­czeń­stwo i niskie kosz­ty eks­plo­ata­cji pod­czas pom­po­wa­nia cie­czy agre­syw­nych che­micz­ne i naj­bar­dziej koro­zyj­nych mediów.

Zastosowanie

 • Do cie­czy agre­syw­nych chemicznie
 • Do koro­zyj­nych mediów
 • Do cie­czy nie­za­wie­ra­ją­cych czą­stek stałych

Charakterystyka

Kor­pus pom­py i wirnik
PP lub PVDF
Uszczel­ki
EPDM lub VITON
Wał
Cera­micz­ny
Tuleja/​Łożyska
Teflon PTFEC
Prze­nie­sie­nie napędu
magne­tycz­ne

Specyfikacja pomp magnetycznych serii HTM PP/​PVDF

Mak­sy­mal­na wydajność
50 m³/​h
Mak­sy­mal­na wyso­kość podnoszenia
32 m
Mak­sy­mal­na tem­pe­ra­tu­ra cieczy
wer­sja PP (poli­pro­py­len) do 60°C wer­sja PVDF do 90°C
Mak­sy­mal­na lep­kość cieczy
200 cSt
Dostęp­ne przy­łą­cza (w zależ­no­ści od mode­lu pompy)
½” – 3″

Charakterystyka pomp magnetycznych serii HTM 4,6,10,15,31

charakterystyka pomp htm

Dane techniczne pomp magnetycznych serii HTM 4,6,10,15,31

dane techniczne pomp htm

Wymiary pomp magnetycznych serii HTM 4,6,10,15,31

wymiary pomp htm wymiary pomp htm

Charakterystyka pomp magnetycznych serii HTM 40,50,80,100

charakterystyka pomp htm

Dane techniczne pomp magnetycznych serii HTM 40,50,80,100

dane techniczne pomp htm

Wymiary pomp magnetycznych serii HTM 40,50,80,100

wymiary pompy htm

wymiary pomp htm

Polecane produkty

Scroll to Top