Pompy głębinowe

Pompy głębinowe

Pom­py głę­bi­no­we prze­zna­czo­ne do pobie­ra­nia wody z ujęć oraz stud­ni głę­bi­no­wych dla celów nawad­nia­nia w rol­nic­twie, zasi­la­nia w wodę zakła­dów prze­my­sło­wych oraz dla obiek­tów typu SUW — z ate­stem PZH.

W naszej ofer­cie znaj­du­ją się przede wszyst­kim pom­py do pro­fe­sjo­nal­ne­go użyt­ku w prze­my­śle i wodociągach.

Dostęp­ne wyko­na­nia ze sta­li kwa­so­od­por­ne AISI316L, sta­li DUPLEX i Super­Du­plex oraz z pom­py głę­bi­no­we z brą­zu mor­skie­go (okrę­to­we­go).

Jeste­śmy rów­nież przed­sta­wi­cie­lem Wło­skie­go pro­du­cen­ta SAER. Nasze pom­py pro­du­ko­wa­ne są w Euro­pie, dzię­ki cze­mu pro­po­nu­je­my szyb­kie ter­mi­ny pro­duk­cji nawet w przy­pad­ku nie­stan­dar­do­wych wyko­nań kon­struk­cyj­nych oraz napię­cia zasi­la­nia (np pom­py głę­bi­no­we 60Hz w wyko­na­niu Super­Du­plex do wody kopal­nia­nej o wyso­kiej zawar­to­ści chlorków).

Scroll to Top