Pionowa pompa odśrodkowa serii HV

Przemysłowe pompy pionowe z tworzyw sztucznych, przeznaczone do cieczy korozyjnych.

Zapytaj o produkt

Pompy pionowe z tworzywa — GEMMECOTTI HV

Pro­stej kon­struk­cji pom­py prze­my­sło­we prze­zna­czo­ne do cie­czy powo­du­ją­cych koro­zję metali.


Moż­li­wość zasto­so­wa­nia w przy­pad­ku cie­czy zawie­ra­ją­cych czę­ści sta­łe w pom­po­wa­nym medium.

 • Wydajność maksymalna

  do 40 m³/​godz.

 • Podnoszenie maksymalne

  do 22 m

 • Maksymalna temperatura cieczy

  do 90°C

 • Długość maksymalna

  1000mm

Cechy

Zale­tą tej kon­struk­cji jest pro­sta budo­wa. Zanu­rze­nie hydrau­li­ki w pom­po­wa­nej cie­czy eli­mi­nu­je koniecz­ność zasy­sa­nia pom­py, co jest utrud­nio­ne w przy­pad­ku cie­czy o pod­wyż­szo­nej tem­pe­ra­tu­rze np. 70–90 stop­ni C. 

W tej kon­struk­cji istot­nym ele­men­tem jest łoży­sko sil­ni­ka, dla­te­go dłu­gość kolum­ny ssaw­nej jest ogra­ni­czo­na i wynos od 500 do 1000 mm.

Zastosowanie

 • Ściek prze­my­sło­wy
 • Kąpiel gal­wa­nicz­na
 • Woda kopal­nia­na, woda po fil­tra­cji RO
 • Odcie­ki korozyjne
 • Solan­ka
 • Stę­żo­ne kwa­sy i zasady
 • Nie­któ­re rozpuszczalniki
 • Cie­cze gorą­ce (do 90 stop­ni w wyko­na­niu PVDF)

Budowa pionowych pomp odśrodkowych serii HV

budowa pomp hv

 1. Kor­pus /​Gło­wi­ca pom­py (PP/​PVDF)
 2. Uszczel­ka o‑ring (EPDM/​FKM/​FFKM)
 3. Osło­na wału (PP)
 4. Gniaz­do uszcz­sel­nie­nia (PP/​PVDF)
 5. Tule­ja śli­zgo­wa (PTFEC — mie­szan­ka PTFE z grafitem)
 6. PIer­ścień ście­ral­ny: Ceramika
 7. Wir­nik (PP/​PVDF)
 8. Kolum­na ssaw­na (PP/​PVDF)

Charakterystyka pomp HV

charakterystyka pomp hv

Dane techniczne pomp 

dane techniczne pomp hpp hpf

Wymiary pomp HV

wymiary pomp hv

Polecane produkty

Scroll to Top