Automatyka i sterowanie do pomp

Automatyka i sterowanie do pomp

Auto­ma­ty­ka i ste­ro­wa­nie do pomp

Jako uzu­peł­nie­nie ofer­ty pomp, pro­po­nu­je­my sza­fy ste­row­ni­cze do ukła­dów jed­no i wie­lo­pom­po­wych. Sza­fy ste­ru­ją­ce są wyko­na­ne są z wytrzy­ma­łych kom­po­nen­tów prze­my­sło­wych, któ­re zapew­nią lata bez­pro­ble­mo­wej eksploatacji.

Głów­ny nacisk sta­wia­my na pro­sto­tę obsłu­gi i sku­tecz­ność zabez­pie­czeń, jed­no­cze­śnie sta­ra­my się ogra­ni­czać zbęd­ne koszty.

Znaj­dą Pań­stwo zatem u nas:

  • sza­fy ste­row­ni­cze do pom­pow­ni ście­ków (jed­no, dwu, trzypompowe)
  • sza­fy ste­row­ni­cze do ukła­dów nawad­nia­nia (pra­ca z prze­twor­ni­kiem ciśnie­nia i zabez­pie­cze­nie przed suchobiegiem)
  • sza­fy ste­ru­ją­ce do zesta­wów pod­no­sze­nia ciśnie­nia (z falow­ni­kiem i bez falownika)
  • sza­fy ste­row­ni­cze do pom­pow­ni przy­do­mo­wej (pro­ste i sku­tecz­ne, jed­no­cze­śnie dobrze zabez­pie­cza­ją­ce pompę)
  • sza­fy ste­row­ni­cze z falow­ni­kiem (inwer­te­rem, prze­mien­ni­kiem czę­sto­tli­wo­ści, VSD, VFD)
Scroll to Top