Pompy zatapialne i mieszadła ZENIT

Pompy zatapialne i mieszadła ZENIT

Zenit Gro­up — Eks­pert w dzie­dzi­nie pomp zata­pial­nych do ścieków

Zenit Gro­up to wio­dą­cy, glo­bal­ny pro­du­cent pomp zata­pial­nych do ście­ków oraz innych roz­wią­zań dla sek­to­ra wod­no-ście­ko­we­go. Fir­ma dosko­na­li się w pro­jek­to­wa­niu i pro­duk­cji pomp przy­sto­so­wa­nych do trud­nych zasto­so­wań w prze­my­śle, takich jak trans­fer suro­wych ście­ków i wody przemysłowej

Zakres pro­duk­cji Zenit Gro­up: W ofer­cie Zenit znaj­du­ją się pom­py zata­pial­ne do ście­ków, któ­re speł­nia­ją róż­ne potrze­by rynku:

  • Pom­py zata­pial­ne do ście­ków: wio­dą­cy pro­dukt, ide­al­ny do trud­nych zasto­so­wań przemysłowych.
  • Pom­py z wir­ni­kiem tną­cym: z wbu­do­wa­nym sys­te­mem tną­cym, ide­al­ne do roz­drab­nia­nia włók­ni­stych mate­ria­łów w ście­kach zawie­ra­ją­cych np. chu­s­tecz­ki nawilżane
  • Pom­py zata­pial­ne do wody desz­czo­wej: nie­zbęd­ne do usu­wa­nia dużych ilo­ści wody w szyb­kim czasie
  • Sys­te­my pod­no­sze­nia ście­ków: zapew­nia­jąc sku­tecz­ne i bez­piecz­ne prze­twa­rza­nie ście­ków (kom­pak­to­we pom­pow­nie ścieków)
  • Mie­sza­dła zata­pial­ne do ścieków

Zenit nie tyl­ko wyróż­nia się wyso­kiej kla­sy pom­pa­mi zata­pial­ny­mi do ście­ków, ale rów­nież jest pio­nie­rem w two­rze­niu inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych. Dba­łość o jakość wyko­na­nia spra­wia, że ich pom­py są nie tyl­ko wydaj­ne, ale tak­że nie­za­wod­ne, nawet w naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych warun­kach przemysłowych.

Nasza fir­ma jest przed­sta­wi­cie­lem mar­ki ZENIT w Pol­sce. Naszym klien­tom pro­po­nu­je­my spraw­ną obsłu­gę zamó­wień, pro­fe­sjo­nal­ny dobór pomp i czę­ści zamien­nych oraz ser­wis fabrycz­ny gwarancyjny/​pogwarancyjny dla wszyst­kich pomp zata­pial­nych ZENIT.

Scroll to Top