Pompy wałowe

Pompy wałowe

Pom­py wało­we (tak­że zna­ne jako pom­py stro­po­we) prze­zna­czo­ne są do sta­cjo­nar­ne­go mon­ta­żu i słu­żą do pom­po­wa­nia wody czy­stej lub lek­ko zanieczyszczonej.
Zasto­so­wa­nie pomp wałowych
  • rol­nic­two (nawad­nia­nie)
  • obieg wody chło­dzą­cej (elek­trow­nie)
  • dostar­cza­nie wody przemysłowej
  • dostar­cza­nie wody prze­zna­czo­nej do spożycia
Zale­tą pomp wało­wych jest łatwość eks­plo­ata­cji (brak ruro­cią­gu zasy­sa­ją­ce­go, tyl­ko ruro­ciąg tłocz­ny) i kon­ser­wa­cji (część napę­do­wa jest czę­sto dostęp­na do bez­po­śred­niej inspek­cji). Pom­py wało­we wyma­ga­ją zwięk­szo­ne­go nakła­du kosz­tów na inwe­sty­cję, lecz pozwa­la­ją na zasto­so­wa­nie pomp o wyso­kiej spraw­no­ści i sil­ni­ków suchych w celu uzy­ska­nia naj­niż­szych final­nych kosz­tów eksploatacji.
Pom­py wało­we pro­jek­to­wa­ne są na zamó­wie­nie w celu uzy­ska­nia jak naj­wyż­szej spraw­no­ści urządzenia.
Wśród pomp wało­wych roz­róż­nia­ne jest kil­ka rodza­jów hydrau­lik urzą­dzeń, z cze­go naj­bar­dziej popu­lar­ne są pom­py dia­go­nal­ne  oraz pom­py śmigłowe.

Scroll to Top