Motopompa spalinowa Victor PUMPS

Samozasysająca pompa odśrodkowa z silnikiem benzynowym przeznaczona do pompowania zróżnicowanych mediów.

victorlogo

Zapytaj o produkt

Cechy motopompy spalinowej VICTOR PUMPS S81‑2

Pom­py samo­za­sy­sa­ją­ce z pół­otwar­tym wir­ni­kiem odpor­nym na zuży­cie i prze­zna­czo­ne do pra­cy cią­głej pra­cy nawet w naj­trud­niej­szych warun­kach. Pom­py po wstęp­nym zala­niu kor­pu­su pozwa­la­ją na samo­za­sy­sa­nie cie­czy bez zasto­so­wa­nia dodat­ko­wej pom­py próż­nio­wej. Duży wol­ny prze­lot pozwa­la na pom­po­wa­nie zróż­ni­co­wa­nych mediów.

Lek­ka kon­struk­cja opar­ta o alu­mi­nio­wy kor­pus — naj­lżej­sza pom­pa w swo­jej kla­sie wydajnościowej.

Pom­py wyko­na­ne w kom­ple­cie z zawo­rem sto­po­wym na wej­ściu co pozwa­la na wygod­ną pra­cę z kosza­mi ssaw­ny­mi bez zawo­ru zwrotnego.

Wyposażenie

  • Zawór sto­po­wy na wej­ściu+ szyb­ko­złą­cze ssaw­ne klamrowe3” (opcjo­nal­nie strażackie)
  • Kró­ciec Storz 75mm (stra­żac­ki) z kola­nem 90 stop­ni na tłoczeniu

Opcje: roz­ruch elek­trycz­ny, moduł sma­ro­wa­nia uszczel­nie­nia, wyko­na­nie czę­ści ścier­nych ze sta­li nie­rdzew­nej, manometr

Materiały konstrukcyjne

Kon­struk­cja i obu­do­wa pom­py: alu­mi­nium 
Wir­nik: żeli­wo , pły­ta cier­na: stal węglo­wa
Uszczel­nie­nie mech.: węglik krzemu/​węglik krze­mu
Wał: stal nie­rdzew­na;
Uszczel­ki: NBR
Mon­taż silnika/​pompy na blo­kach tłu­mią­cych drgania

Wer­sja na ramie z uchwy­ta­mi do przenoszenia.

Zastosowanie

Pom­po­wa­nie wody czy­stej, brud­nej, ście­ków, odwad­nia­nie powierzch­nio­we wyko­pów, akcje ratow­ni­cze, usu­wa­nie skut­ków powo­dzi, wpłu­ki­wa­nie igłofiltrów.

Parametry pompy

  • Wydaj­ność pom­py wod­nej: do 95 m³/​h (1564 l/​min)
  • Wyso­kość pod­no­sze­nia: do 37 m (3.7bar)
  • Wlot/​Wylot: 80 mm
  • Wol­ny prze­lot wir­ni­ka: 36 mm
  • Mak­sy­mal­ne pod­ci­śnie­nie ssa­nia: 8.5 m
  • Wymia­ry: na kołach, roz­ruch ręcz­ny 0.84x 0,56x (H)0.51[m]
  • Masa: ok 58 kg

Sil­nik: ben­zy­no­wy Hon­da GX380 8.7kW (11.7KM), roz­ruch ręcz­ny, zbior­nik pali­wa 6.1 l.

s honda benznowy

Polecane produkty

Scroll to Top