Pompy-do-szamba

Pompy-do-szamba

Od pomp do szam­ba i zbior­ni­ków, w zasto­so­wa­niach domo­wych, z nie­czy­sto­ścia­mi wyma­ga się nie­za­wod­no­ści, i dłu­gie­go okre­su bez­a­wa­ryj­nej eks­plo­ata­cji. W naszej ofer­cie pole­ca­my przede wszyst­kim bez­a­wa­ryj­ne pom­py zata­pial­ne EVAK serii HIPPO o trwa­ło­ści kil­ku­krot­nie prze­wyż­sza­ją­cej pro­duk­ty Chiń­skich marek (Omnigena/​IBO).
Na co zwró­cić uwa­gę przy wybo­rze pom­py do szamba?
- prze­lot wirnika
Dla pro­fe­sjo­na­li­stów spra­wa jest pro­sta — jeże­li pom­pa posia­da przy­łą­cze w roz­mia­rze 50 mm, to takiej wiel­ko­ści cia­ła sta­łe powin­na być w sta­nie pompować
- brak rozdrabniacza
Dobra pom­pa z roz­drab­nia­czem to urzą­dze­nie dosyć dro­gie, wyda­tek zare­zer­wo­wa­ny dla przed­się­biorstw komu­nal­nych i miejsc gdzie ruro­ciąg tłocz­ny jest małej śred­ni­cy… tanie roz­wią­za­nia to tyl­ko kło­po­ty, sła­bej jako­ści hydrau­li­ka i pro­ble­my już po 2–3 latach eksploatacji
- zabez­pie­cze­nie prądowe
Więk­szość pomp na ryn­ku posia­da wbu­do­wa­ne zabez­pie­cze­nie ter­micz­ne (typu bi-metal, wbu­do­wa­ne w uzwo­je­nie). Takie zabez­pie­cze­nie chro­ni czę­sto przed dłuż­szą pra­cą na sucho (powol­ny wzrost i utrzy­mu­ją­ca się tem­pe­ra­tu­ra sil­ni­ka), ale nie chro­ni przed uszko­dze­niem wsku­tek zablo­ko­wa­nia wir­ni­ka — a jest to jed­na z więk­szo­ści przy­czyn awa­rii urzą­dzeń w tym zasto­so­wa­niu. Dla­te­go roz­sąd­nym roz­wią­za­niem jest zakup pom­py z wbu­do­wa­nym dodat­ko­wym zabez­pie­cze­niem prą­do­wym, reagu­ją­cym nie tyl­ko na tem­pe­ra­tu­rę sil­ni­ka, ale tak­że na prąd przez nie­go pobie­ra­ny. Takie cechy speł­nia­ją pom­py EVAK HIPPO, dzię­ki temu są one jed­ny­mi z naj­bar­dziej nie­za­wod­nych urzą­dzeń do tego zastosowania.
Koszt naj­tań­szej pom­py HIPPO to ok 1300 zł + VAT i jest to cena za któ­rą kupu­jesz spraw­dzo­ne i nie­za­wod­ne roz­wią­za­nie, prze­zna­czo­ne na dłu­gie lata eks­plo­ata­cji, z dostę­pem do czę­ści zamien­nych nawet w 10 lat po zakoń­cze­niu pro­duk­cji dane­go modelu.
Scroll to Top