Pompy do olejów i paliw

Pompy do olejów i paliw

Pom­py do ole­jów — lek­kich i cięż­kich, w róż­nych wer­sjach i wyko­na­niach materiałowych.

Do ole­ju szcze­gól­ne zasto­so­wa­nie posia­da­ją pom­py zęba­te, śru­bo­we, śli­ma­ko­we i łopat­ko­we. W przy­pad­ku niskich lep­ko­ści lub wyso­kich tem­pe­ra­tur spraw­dzą się tak­że pom­py wirowe.

W spe­cy­ficz­nych i kon­kret­nych zasto­so­wa­niach spraw­dzą się też inne kon­struk­cje — np. pom­pa z ela­stycz­nym wir­ni­kiem do pom­po­wa­nia ole­jów w bran­ży spo­żyw­czej lub pom­pa pneu­ma­tycz­na mem­bra­no­wa i pom­py śli­ma­ko­we, pery­stal­tycz­ne, krzyw­ko­we do pom­po­wa­nia szla­mów olejowych.

W przy­pad­ku pom­po­wa­nia paliw, ze wzglę­du na umiej­sco­wie­nie pomp w bli­skiej odle­gło­ści zbior­ni­ków lub pom­po­wa­nia cie­czy łatwo­pal­nych, nale­ży uwzględ­nić moż­li­wość wystę­po­wa­nia stre­fy zagro­że­nia wybu­chem wg ATEX.

Jeże­li poszu­ki­wa­na jest pom­pa samo­za­sy­sa­ją­ca nale­ży zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na tem­pe­ra­tu­rę cie­czy i wyso­kość ssa­nia, gdyż w przy­pad­ku paliw nale­ży sto­so­wać pom­py o odpo­wied­nim współ­czyn­ni­ku NPSHr w sto­sun­ku do war­to­ści NPSHa insta­la­cji pompowej.

Scroll to Top