Aktualności

pompa morava

Pompy zatapialne wyporowe

Pom­py wypo­ro­we MORAVA (ślimakowe/​wrzecionowe) z mecha­ni­zmem roz­drab­nia­ją­cym Pom­py zata­pial­ne o kon­struk­cji śli­ma­ko­wej z roz­drab­nia­czem MORAVA to pro­dukt wyko­na­ny w cało­ści ze sta­li nie­rdzew­nej. Dzię­ki temu w dłuż­szej per­spek­ty­wie cza­su są bar­dziej trwa­łe niż pom­py żeliw­ne. Odwiedź stro­nę pro­duk­tu: Pom­py wypo­ro­we MORAVA (ślimakowe/​wrzecionowe) z mecha­ni­zmem rozdrabniającym

pompy do studnikopanych mbs

Pompy do studni kopanych MBS

Pom­py MBS to pom­py zata­pial­ne o kon­struk­cji cha­rak­te­ry­stycz­nej dla pomp głę­bi­no­wych, wypo­sa­żo­ne w płaszcz chło­dzą­cy. Dzię­ki płasz­czo­wi pom­py takiej pom­py nie trze­ba mon­to­wać w stud­ni kopa­nej przy uży­ciu dodat­ko­we­go płasz­cza. Dodat­ko­wo przy zasto­wa­niu pom­py w zbior­ni­kach wody desz­czo­wej czy zbior­ni­kach IBC, nie wyma­ga ona sto­so­wa­nia dodat­ko­wych akcesoriów.

Stro­na pro­duk­tu: www​.evak​.pl

pompa falownikowa automatyczna nawadnianie podnoszenie stabilizacja cisnienia

Automat hydroforowy SmartBoost

Szu­kasz pro­ste­go w insta­la­cji, sku­tecz­ne­go i bez­ob­słu­go­we­go roz­wią­za­nia o wyso­kiej kla­sie ener­go­osz­częd­no­ści ? Mamy dla Cie­bie coś co speł­ni two­je potrze­by – Zestaw hydro­fo­ro­wy z wbu­do­wa­nym falow­ni­kiem WIRKO Smart­Bo­ost!

Stro­na pro­duk­tu: Stre​fa​Pomp​.pl

Scroll to Top