Pompy tworzywowe HCO (wirnik półotwarty)

Pompy wykonane z tworzywa (PP lub PVDF) z uszczelnieniem - do cieczy agresywnych i zabrudzonych (wirnik półotwarty i uszczelnienie mechaniczne chemoodporne).

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  do 55 m³/​godz.

 • Podnoszenie maksymalne

  do 38 m

 • Moc

  0,55 — 7,5 kW

Cechy pomp tworzywowych HCO

Pom­py wyko­na­ne z two­rzyw sztucz­nych prze­zna­czo­ne do pra­cy z kwa­sa­mi i zasa­da­mi zawie­ra­ją­cy­mi zanie­czysz­cze­nia. Sprzę­gło magne­tycz­ne jest wraż­li­we na zanie­czysz­czo­ne medium, z tego powo­du pom­py magne­tycz­ne (bez uszczel­nień) nie spraw­dzą się w każ­dej apli­ka­cji. W takich przy­pad­kach z pomo­cą przy­cho­dzą pom­py z uszczel­nie­niem mecha­nicz­nym i wir­ni­kiem półotwartym.

Pom­py są prze­zna­czo­ne do pom­po­wa­nia agre­syw­nych che­micz­nie pły­nów wraz z zawar­to­ścią zanie­czysz­czeń nieabrazyjnych.

 • mate­riał czę­ści hydrau­licz­nej: PP lub PVDF
 • orin­gi EPDM, VITON lub PTFE
 • tem­pe­ra­tu­ra pra­cy do 70*C (pom­py PP), do 90*C (pom­py PVDF)
 • lep­kość mak­sy­mal­na: 200 cSt
 • uszczel­nie­nie war­go­we dla pom­py typo­sze­re­gu 95–10
 • uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne SiC/​SiC w Teflo­no­wej obudowie(PTFE) dla więk­szych modeli
 • w stan­dar­dzie przy­łą­cza gwin­to­wa­ne, przy­łą­cza koł­nie­rzo­we na życzenie


opcje dodat­ko­we za dopła­tą: pły­ta pod­sta­wy, zabez­pie­cze­nie przed sucho­bie­giem, przy­łą­cza kołnierzowe

Charakterystyka i zakres pracy

pompy z tworzywa uszczelnienie mechaniczne
pompy z tworzywa uszczelnienie mechaniczne moc

Budowa pompy GEMMECOTTI HCO

budowa pompy hco

 1. Kor­pus pom­py z two­rzy­wa sztucz­ne­go (PP/​PVDF)
 2. Uszczel­ka typu o‑ring (EPDM/​FKM/​FFKM)
 3. Uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne (SiC/​Ceramika/​PTFE)
 4. Pły­ta tyl­na /​gniaz­do uszczel­nie­nia (two­rzy­wo PP/​PTFE)
 5. Wir­nik i nakręt­ka wir­ni­ka z two­rzy­wa (PP/​PVDF)

Dane techniczne pomp HCO 95,110,120,130,140

dane techniczne pomp hco

Wymiary HCO 95,110,120,130,140

wymiary pomp hco

Dane techniczne HCO 150,155,160,170

dane techniczne pomp hco

Wymiary HCO 150,155,160,170

wymiary pomp hco

Dane techniczne HCO 180,200

dane techniczne pomp hco

Wymiary HCO 180,200

wymiary pomp hco

Polecane produkty

Scroll to Top