Pompy beczkowe

Pompy beczkowe

Pom­py becz­ko­we sto­so­wa­ne są do pom­po­wa­nia cie­czy ze zbior­ni­ków i paletopojemników.

Elek­trycz­na pom­pa becz­ko­wa wir­ni­ko­wa obsłu­gu­je więk­szość cie­czy o niskiej lep­ko­ści, wszyst­kie począw­szy od wody, a skoń­czyw­szy na stę­żo­nych kwa­sach lub rozpuszczalnikach.

W przy­pad­ku wyso­kich lep­ko­ści i pro­duk­tów o “gęstej” kon­sy­sten­cji sto­su­je się pom­py wypo­ro­we np mem­bra­no­we pneu­ma­tycz­ne lub ślimakowe.

Przy­kła­do­we zasto­so­wa­nie pomp beczkowych:

  • do che­mi­ka­liów
  • do cie­czy łatwopalnych
  • do cie­czy agresywnych
  • do mie­sza­nin i roztworów
  • do cie­czy średnio-lepkich
  • do cie­czy toksycznych
  • do cał­ko­wi­te­go opróż­nia­nia pojemnika
  • do bar­dzo lep­kich cieczy
Scroll to Top