Pompy VICTOR PUMPS

Pompy VICTOR PUMPS

Vic­tor Pumps to zna­ny na całym świe­cie, reno­mo­wa­ny pro­du­cent pomp samo­za­sy­sa­ją­cych i pomp zębatych.

Sie­dzi­ba fir­my mie­ści się w Niem­czech, a głów­na fabry­ka pro­duk­cyj­na we Wło­szech, skąd na pol­ski rynek tra­fia­ją pom­py i czę­ści zamienne.

Na szcze­gól­ną uwa­gę w ofer­cie pro­du­cen­ta zasłu­gu­ją naj­wyż­szej jakości:

  • pom­py zęba­te (do cie­czy lep­kich, do czekolady)
  • moto­pom­py samo­za­sy­sa­ją­ce do odwod­nień i ścieków
  • samo­za­sy­sa­ją­ce pom­py szla­mo­we i pom­py ściekowe
  • pom­py samo­za­sy­sa­ją­ce dla wody morskiej
  • pom­py ście­ko­we z mecha­ni­zmem tnącym
  • pom­py wyko­na­ne w cało­ści ze sta­li kwa­so­od­por­nej AISI 316

Fir­ma KLAUDIA jest auto­ry­zo­wa­nym dys­try­bu­to­rem i ser­wi­sem pomp VICTOR PUMPS.

Scroll to Top