Tłumiki pulsacji do pomp membranowych DAMPER

Tłumik pulsacji do pomp pneumatycznych membranowych.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

  • Wykonania materiałowe

    PP, PVDF, POMc, Stal kwa­so­od­por­na, PTFE, Santoprene

  • Zasilanie

    inne

Cechy tłumików pulsacji

Nowa seria tłu­mi­ków pul­sa­cji do pom­py mem­bra­no­wych napę­dza­nych sprę­żo­nym powietrzem.

Tłu­mik pul­sa­cji został zapro­jek­to­wa­ny przy wyko­rzy­sta­niu naj­now­szych tech­no­lo­gii, gwa­ran­tu­jąc opty­mal­ne dzia­ła­nie i final­ną reduk­cję efek­tu pul­sa­cji nawet do 90%.

Pra­wi­dło­wo zain­sta­lo­wa­ny i dobra­ny tłu­mik pul­sa­cji zna­czą­co zwięk­sza żywot­ność pomp i całej insta­la­cji, final­nie zmniej­sza­jąc ogól­ne kosz­ty eks­plo­ata­cji ukła­du pompowego.

Ofe­ro­wa­ny przez nas tłu­mik pul­sa­cji nie wyma­ga nasta­wu, auto­ma­tycz­nie dopa­so­wu­je się do krzy­wej pra­cy pompy.

Tłu­mi­ki pul­sa­cje mon­tu­je się bez­po­śred­nio do króć­ca wylo­to­we­go pom­py mem­bra­no­wej i zmniej­sza efekt wibra­cji, ude­rze­nia hydrau­licz­ne­go i pul­sa­cję rurociągu.

Ofe­ro­wa­ne przez FLUIMAC tłu­mi­ki pul­sa­cji są odpor­ne na pra­cę na sucho, łatwe w kon­ser­wa­cji i dostęp­ne dla ATEX stre­fa 2 oraz tak­że w wyko­na­niu dla stre­fy 1.

Tłu­mik pulsacji
Przy­łą­cze cieczy
Przy­łą­cze
powie­trza
Ciśnie­nie maksymalne
Dla mode­lu
FLUIMAC
DAMPER 20
3/​4″ GW
6 mm
8 bar
P7-P18-P30
DAMPER 25
1″ GW
8 mm
8 bar
P50-P65-P100
DAMPER 40
1 1/​2″ GW
10 mm
8 bar
P160-P250
DAMPER 50
2″ GW
12 mm
8 bar
P500-P700-P1000

Budowa — tłumik pulsacji

tlumik pulsacji budowa

A — kor­pus stro­ny powietrznej
B — kor­pus stro­ny cieczy
C — mem­bra­na kompensacy
D — układ kontroli

Dostęp­ne wyko­na­nia mate­ria­ło­we kor­pu­su (od stro­ny cie­czy): poli­pro­py­len, PVDF, Stal kwa­so­od­por­na AISI 316 ‚alu­mi­nium.

Dostęp­ne wyko­na­nia mate­ria­ło­we mem­bran: Hytrel + PTFE, San­to­pre­ne + PTFE.

Wer­sja ATEX — wyko­na­nie ATEX dla stre­fy 2
Wer­sja ATEX X — wyko­na­nie ATEX dla stre­fy 1

Mon­taż tłu­mi­ka pul­sa­cji FLUIMAC:
montaz tlumika pulsacji

Zasa­da dzia­ła­nia tłu­mi­ka pul­sa­cji FLUIMAC:
tlumik pulsacji zasada dzialania

Polecane produkty

Scroll to Top