Pompy dozujące elektryczne DOSTEC (membranowe i tłokowe)

Pompy dozujące dla różnych aplikacji w wodociągach, oczyszczalniach ścieków, dla rolnictwa i przemysłu.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  do 500 — 1200 l/​h

 • Podnoszenie maksymalne

  do 200 — 120 m

 • Moc

  0.37 — 0.75 kW

 • Wykonania materiałowe

  PP, PVDF, AISI 316, Cera­mi­ka, PTFE (Teflon)

 • Zasilanie

  elek­trycz­ne 400V

Cechy pomp elektrycznych dozujących DOSTEC

Pom­py dozu­ją­ce tło­ko­we i mem­bra­no­we o wydaj­no­ści regu­lo­wa­nej za pomo­cą śru­by mikro­me­trycz­nej. Zakres wyko­nań gło­wic i tłoków/​membran z Poli­pro­py­le­nu, PVDF, Tel­fo­nu i cera­mi­ki pozwa­la zagwa­ran­to­wać sze­ro­ką kom­pa­ty­bil­ność pom­py i wła­ści­wy dobór mate­ria­ło­wy dla pro­jek­to­wa­ne­go rozwiązania.

 • Typ prze­kład­ni: śli­ma­ko­wa, ruch powrot­ny przy zasto­so­wa­niu sprężyny
 • Śru­ba mikro­me­trycz­na z moż­li­wo­ścią zablokowania
 • Zakres regu­la­cji: 0–100% (przy zasto­so­wa­niu falow­ni­ka 10–100%)
 • Moc sil­ni­ka: 0.37 kW (Dostec 40) 0.75 kW (Dostec 50), 400 V, 50 Hz, przy­sto­so­wa­ny do pra­cy z falow­ni­kiem, IP55
 • Poziom hała­su <70 dBa
 • Blok wyko­na­ny z odle­wu aluminiowego
 • Mak­sy­mal­na wyso­kość ssa­nia: do 9 m, w zależ­no­ści od modelu
 • Uszczel­ka gło­wi­cy z FPM
 • Trwa­łe i żywot­ne mem­bra­ny z PTFE zapro­jek­to­wa­ne do pod­wyż­szo­nych ciśnień

Dane przepływu — pompy standardowe z przyłączem 3/​4″

Kod pro­duk­tuPrze­pływCiśnie­nie
max. bar
50Hz60Hz
l/​hl/​h
Pom­py dozu­ją­ce tło­ko­we DOSTEC 40 (3/​4″)60-AP11-P24_
_​L
2,5320/​15
60-AP13-P24_ _​L5620/​15
60-AP14-P24_ _​L910.520/​15
60-AP33-P24_ _​L151820/​15
60-AP34-P24_ _​L253020/​15
*60-AP53-P24_ _​L36-15
60-AP44-P24_ _​L506015
*60-AP53-P34_ _​M72-15
60-AP44-P34_ _​M10012015
*60-AP54-P34_ _​M120-15
*60-AP53-P49_ _​M144-11
60-AP44-P49_ _​M20024011
60-AP54-P49_ _​M24028811
60-AP44-P61_ _​M3003607
*60-AP54-P61_ _​M360-7
60-AP44-P77_ _​M5006004.5
*60-AP54-P77_ _​M600-4
Pom­py dozu­ją­ce mem­bra­no­we DOSTEC 40 (3/​4″)60-AD11-D69_
_​L
5,5–86.5–9.515
60-AD21-D69_ _​L9,5–1311.5–15.515
60-AD31-D69_ _​L16–2219–2615
60-AD41-D69_ _​L32–4438–5315
*60-AD51-D69_ _​L38–53-15
60-AD42-D69_ _​M57–7768–9210
60-AD43-D69_ _​M69–9383–11110
*60-AD51-D95_ _​M83–104-8
60-AD42-D95_ _​M120–144114–1738
60-AD43-D95_ _​M144–174173–2098
*60-AD53-D95_ _​M173–209-8
60-AD42-D115_ _​M209–237251–2845
60-AD43-D115_ _​M251–285301–3425
*60-AD53-D115_ _​M301–342-5

Dane przepływu — pompy standardowe z przyłączem 1 1/​4″

Kod
pro­duk­tu
Prze­pływCiśnie­nie max.
50Hz60Hz
l/​hl/​hbar
Pom­py tło­ko­we DOSTEC 50 (1 1/​4″)71-LP33-P7716720012
71-LP34-P7725030012
71-LP33-P1103304005,5
71-LP43-P7733040012
*71-LP53-P77400-12
71-LP34-P1105006005,5
71-LP44-P7750060011
*71-LP54-P77600-9
71-LP44-P957509007,5
*71-LP54-P95900-6
71-LP44-P110100012005,5
*71-LP54-P1101200-4,5
Pom­py mem­bra­no­we DOSTEC 50 (1 1/​4″)71-LD31-D142104–134124–16010
71-LD32-D142156–201186–24110
71-LD33-D142207–267249–32110
*71-LD51-D142249–321-10
71-LD33-D163260–342312–4117
71-LD42-D142311–401373–48110
71-LD43-D142415–535498–64210
71-LD34-D163435–522522–6275
*71-LD53-D142510–642-9
71-LD43-D163520–685624–8227
*71-AD53-D163648–822-6
71-AD44-D163870‑10451044–12545
*71-LD54-D1631080–1254-4

Pompy membranowe — charakterystyka

pompy dozujace membranowe i tlokowe
pompy dozujace wydajnosc

Pompy dozujące procesowe

Wypo­sa­żo­ne w napęd zapew­nia­ją­cy regu­lar­ną pra­cę, dokład­niej­sze dozo­wa­nie, prze­zna­czo­ne do pra­cy 24 h/​dobę w trud­nych warunkach.

 • prze­pły­wy: 207 — 3200 l/​h
 • ciśnie­nie pra­cy: do 12 bar
 • wyso­ka dokład­ność dozowania
 • płyn­na pra­ca, nawet przy mniej­szej czę­sto­tli­wo­ści pracy
 • cie­cze o bar­dzo wyso­kiej lepkości

pompy dozujace z przekladnia procesowe

Pompy dwugłowicowe

Korzy­sta­ją­ce z jed­ne­go napę­du, zmniej­szo­na pul­sa­cja, wyso­ka dokład­ność dozo­wa­nia, trwa­ły i nie­za­wod­ny mechanizm.

 • prze­pływ: 400 — 2000 l/​h
 • ciśnie­nie do 12 bar
 • sil­nik 1.1kW

pompy dozujace dwuglowicowe

Pompy dozujące wielogłowicowe

W takim ukła­dzie jeden sil­nik napę­dza kil­ka gło­wic, każ­da z nich może być innej wiel­ko­ści i jest osob­no regu­lo­wa­na. Budo­wa modułowa.

 • Prze­pływ: 25–300 l/​h
 • Ciśnie­nie do 15 bar
 • sil­nik 0.37kW, 230/​400V, 50/​60Hz, 3faz, IP55, kla­sa izo­la­cji F

pompy dozujace wieloglowicowe modulowe

Pompy dozujące wysokociśnieniowe tłokowe

Pom­py dozu­ją­ce pro­ce­so­we (tło­ko­we), wyso­ko­ci­śnie­nio­we, płyn­na pra­ca dzię­ki spe­cjal­nej przekładni.

 • wyso­kiej wydaj­no­ści pom­py do cią­głej pracy
 • prze­pływ 0.7–940 l/​h
 • ciśnie­nie pra­cy do 370 bar
 • wyso­ka dokład­ność dozo­wa­nia (linio­wość +-1%, powta­rzal­ność +-3%)
 • wyko­na­ne zgod­nie ze stan­dar­dem API675
 • dostęp­ne wer­sje ATEX

pompu dozujace wysokocisnieniowe

Polecane produkty

Scroll to Top