Pompy membranowe

Pompy membranowe

Pom­py mem­bra­no­we w swo­jej kon­struk­cji opar­te są o układ jed­nej lub wie­lu mem­bran, któ­rej zada­niem jest zmia­na obję­to­ści komo­ry robo­czej wsku­tek jej ruchu posu­wi­ste­go-zwrot­ne­go, co przy jed­no­cze­snym zasto­so­wa­niu zawo­rów np. typu kulo­we­go lub kla­po­we­go umoż­li­wia­ją wytwo­rze­nie cyklu ssa­nia i tło­cze­nia na wlo­cie i wylo­cie pompy.

Ze wzglę­du na brak fizycz­ne­go uszczel­nie­nia wału pom­py są bar­dzo trwa­łe w zasto­so­wa­niach, gdzie pom­po­wa­ne są drob­ne czę­ści ście­ral­ne. Moż­li­wość zasto­so­wa­nia róż­nych wyko­nań mate­ria­ło­wych (mię­dzy inny­mi z two­rzy­wa (np. PP/​PVDF/​Acetal), meta­lu (alu­mi­nium, żeli­wo, stal kwa­so­od­por­na) oraz ela­sto­me­rów (EPD, NBR, VITON) czy nie­sa­mo­wi­cie odpor­ne­go che­micz­nie mate­ria­łu PTFE w kon­tak­cie z cie­czą, pom­py mem­bra­no­we cechu­je bar­dzo wszech­stron­ne zasto­so­wa­nie, począw­szy od pro­stych apli­ka­cji zasy­sa­nia wody, a koń­cząc na koro­zyj­nych i wybu­cho­wych cie­czach oraz mak­sy­mal­nie stę­żo­nych kwasach.

Pom­py mem­bra­no­we elek­trycz­ne i spa­li­no­we wyma­ga­ją zasto­so­wa­nia skom­pli­ko­wa­nej prze­kład­ni prze­no­szą­cej ruch obro­to­wy sil­ni­ka na ruch posu­wi­sto-zwrot­ny. Z kolej pom­py dwu­mem­bra­no­we pneu­ma­tycz­ne (zasi­la­ne sprę­żo­nym powie­trzem) posia­da­ją układ naprze­mien­ne­go i auto­ma­tycz­ne­go prze­kie­ro­wa­nia powie­trza pomię­dzy dwo­ma komo­ra­mi membran.

Pom­py mem­bra­no­we cha­rak­te­ry­zu­ją się pul­sa­cją pod­czas pra­cy. W celu jej zmniej­sze­nia, szcze­gól­nie dla pom­pa dwu­mem­bra­no­wych powietrz­nych, w zależ­no­ści od zasto­so­wa­nia (np. przy dozo­wa­niu) sto­su­je się dodat­ko­wo tłu­mi­ki pulsacji.

Nasza fir­ma jest auto­ry­zo­wa­nym i wyłącz­nym przed­sta­wi­cie­lem jed­ne­go z czo­ło­wych euro­pej­skim pro­du­cen­tów pomp mem­bra­no­wych pneu­ma­tycz­nych — FLUIMAC oraz pomp mem­bra­no­wych z napę­dem elek­trycz­nym — CAFFINI.

Scroll to Top