Uszczelnienia mechaniczne

Uszczelnienia mechaniczne

W naszej ofer­cie znaj­dą Pań­stwo mar­ko­we kom­pak­to­we uszczel­nie­nia mecha­nicz­ne do zasto­so­wań prze­my­sło­wych, w wyko­na­niach do cięż­kich oraz tych tro­chę lżej­szych warun­ków pracy.

  • Uszczel­nie­nia kom­pak­to­we poje­dyn­cze typu katridż (plug-in)
  • Podwój­ne uszczel­nie­nia mechaniczne
  • Uszczel­nie­nia mecha­nicz­ne w pro­sty spo­sób zastę­pu­ją­ce uszczel­nie­nia i dław­ni­ce sznu­ro­we — zabu­do­wa na kołnierzu
  • Uszczel­nie­nia mecha­nicz­ne podwój­ne monolityczne
  • Uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne z ukła­dem płukania
  • Sys­tem cie­czy zapo­ro­wej uszczel­nie­nia mechanicznego
  • Sys­tem cie­czy bufo­ro­wej uszczel­nie­nia mechanicznego
  • Uszczel­nie­nie wyko­na­ne w zgod­no­ści z API PLAN
  • Uszczel­nie­nia do zabu­do­wy wg API PLAN 52, API PLAN 53, API PLAN 32, API PLAN 54, API PAN 55, API PLAN 11, API PLAN 51 i inne
To co wyróż­nia nas spo­śród ofer­ty ryn­ko­wej — duża wie­dza odno­śnie zasto­so­wań i moż­li­wość dobo­ru opty­mal­ne­go rozwiązania.
Scroll to Top