Pionowa pompa odśrodkowa serii HVL

Przemysłowe pompy pionowe z tworzyw sztucznych, przeznaczone do cieczy korozyjnych.

Zapytaj o produkt

Dane techniczne — pompy Gemmecotti HVL

Pom­py prze­my­sło­we prze­zna­czo­ne do cie­czy koro­zyj­nych. Moż­li­we zasto­so­wa­nie do cie­czy zawie­ra­ją­cych czę­ści sta­łe w pom­po­wa­nym medium.

Zale­tą tej kon­struk­cji jest zasto­so­wa­nie nor­mo­wych sil­ni­ków elek­trycz­nych połą­czo­nych sprzę­głem z sek­cją pompową.
Dobrze dobra­na pom­pa tego typu cha­rak­te­ry­zu­je się dłu­gą żywot­no­ścią, a zanu­rze­nie hydrau­li­ki w pom­po­wa­nej cie­czy eli­mi­nu­je koniecz­ność zasy­sa­nia pom­py, co jest utrud­nio­ne w przy­pad­ku cie­czy o pod­wyż­szo­nej tem­pe­ra­tu­rze np. 70–90 stop­ni C.

 • Wydajność maksymalna

  do 130 m³/​godz.

 • Podnoszenie maksymalne

  do 48 m

 • Maksymalna temperatura cieczy

  do 90°C

 • Długość maksymalna

  2000mm

Cechy

 • Pom­py pio­no­we z kor­pu­sem łoży­sko­wym pomię­dzy pom­pą i silnikiem
 • Dostęp­ne mate­ria­ły: Poli­pro­py­len (PP), PVDF
 • Tem­pe­ra­tu­ra cie­czy: PP: maks. 70°C; – PVDF: maks. 90°C.
 • Typ wir­ni­ka: otwarty
 • Tole­ran­cja zanie­czysz­czeń sta­łych: TAK, ogra­ni­czo­na wielkość
 • Dostęp­ne dłu­go­ści kolum­ny ssaw­nej: od 500 mm do 2000 mm
 • Moż­li­wość sto­so­wa­nia prze­dłuż­ki ssa­nia: TAK

Zastosowanie

 • Ściek prze­my­sło­wy
 • Woda kopal­nia­na, woda po fil­tra­cji RO
 • Odcie­ki korozyjne
 • Solan­ka
 • Stę­żo­ne kwa­sy i zasady
 • Nie­któ­re rozpuszczalniki
 • Ciecz­se gorą­ce (do 90 stop­ni w wyko­na­niu PVDF)

Charakterystyka pomp HVL

charakterystyka pomp hvl

Dane techniczne pomp HVL 95,110,120,130,140

dane techniczne pomp hvl

Wymiary pomp HVL 95,110,120,130,140

wymiary pomp hvl

Dane techniczne pomp HVL 150,155,160,170,180,200

dane techniczne pomp hvl

Wymiary HVL 150,155,160,170,180,200

wymiary pomp hvl

Polecane produkty

Scroll to Top