Pompy beczkowe LUTZ

Renomowany producent pomp beczkowych do kwasów i zasad. Dostępne gotowe zestawy przeznaczone dla różnych cieczy.

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

 • Wydajność maksymalna

  do 180 l/​min

 • Podnoszenie maksymalne

  22 m

 • Wykonania materiałowe

  stal nie­rdzew­na, poli­pro­py­len, pvdf, hastel­loy, Viton(FKM), aluminium

 • Zasilanie

  elek­trycz­ne 230V i 400V

Cechy pomp beczkowych LUTZ

Zestaw 1

pom­pa labo­ra­to­ryj­na B2 VARIO PP z sil­ni­kiem i regu­la­cją obro­tów, rura ssą­ca 32 mm, wał ze sto­pu Hastel­loy C
pisto­let nalew­czy
wąż z PCV 3/​4″ o dłu­go­ści do 1,5 mbzestaw
przy­łą­cze do węża 3/​4“
dwie obej­my na wąż 3/​4“
wie­szak na ścianę

gęstość maks. 1,3 kg/​dm3
lep­kość maks. 300 mPas
wydaj­ność maks. 75 l/​min
pod­no­sze­nie maks. 7 m sł. w.

Dostęp­ne dłu­go­ści: 500 mm, 700 mm , 1000 mm

Pom­po­wa­na ciecz: chlo­rek pota­su, chlo­rek sodu, chlo­rek żela­za, gli­kol, kwas azo­to­wy do 10%, kwas fos­fo­ro­wy 50%, kwas octo­wy 50%, kwas sol­ny do 30%, mocz­nik 33%, siar­czan amo­nu, woda utle­nio­na do 30%, zasa­da sodo­wa 50%


Zestaw 2

pom­pa labo­ra­to­ryj­na B2 VARIO SS z sil­ni­kiem i regu­la­cją obro­tów, rura ssą­ca 32 mm, wał ze sta­li nie­rdzew­nej 1.4517,
pisto­let nalew­czy,
wąż z PCV 3/​4″ o dłu­go­ści do 1,5 mbzestaw
przy­łą­cze do węża 3/​4“
dwie obej­my na wąż 3/​4“
wie­szak na ścianę

gęstość maks. 1,3 kg/​dm3
lep­kość maks. 300 mPas
wydaj­ność maks. 75 l/​min
pod­no­sze­nie maks. 7 m sł. w.

Dostęp­ne dłu­go­ści: 500 mm, 700 mm , 1000 mm

Pom­po­wa­na ciecz: kwas azo­to­wy do 10%, kwas fos­fo­ro­wy 50%, mocz­nik 33%, siar­czan amo­nu, woda utle­nio­na do 30%


Zestaw 3 do roz­cień­czo­nych zasad

sil­nik MI 4
pom­pa PP 41-L-SL SS, rura ssą­ca 41 mm
dwa przy­łą­cza PP do węża 3/​4″,zestaw
wąż z PCV 3/​4″ o dłu­go­ści do 2 m
dwie obej­my na wąż 3/​4“
pisto­let nalew­czy PP z uszczel­nie­niem
FEP
adap­ter becz­ko­wy PP

gęstość maks. 1,4 kg/​dm3
lep­kość maks. 500 mPas
wydaj­ność maks. 85 l/​min
pod­no­sze­nie maks. 19 m sł. w.

Dostęp­ne dłu­go­ści: 1000 mm, 1200 mm

Pom­po­wa­na ciecz: gli­kol, kwas azo­to­wy do 10%, kwas fos­fo­ro­wy 50%, kwa­as octo­wy 25%, kwas octo­wy 50%, mocz­nik 33%, octan amo­nu, siar­czan amo­nu, woda utle­nio­na do 30%, zasa­da sodo­wa do 30%, zasa­da Sobo­wa 50%


Zestaw 4 do roz­cień­czo­nych kwasów

sil­nik MI 4,
pom­pa PP 41-L-SL HC, rura ssą­ca 41 mmzestaw
dwa przy­łą­cza PP do węża 3/​4″,
wąż z PCV 3/​4″ o dłu­go­ści do 2m
dwie obej­my na wąż 3/​4“
pisto­let nalew­czy PP
adap­ter becz­ko­wy PP

gęstość maks. 1,4 kg/​dm3
lep­kość maks. 500 mPas
wydaj­ność maks. 85 l/​min
pod­no­sze­nie maks. 19 m sł. w.

Dostęp­ne dłu­go­ści: 1000 mm, 1200 mm

Pom­po­wa­na ciecz: chlo­rek pota­su, chlo­rek sodu, chlo­rek żela­za, kwas azo­to­wy do 10%, kwas fos­fo­ro­wy 50%, kwas sol­ny do 30%, mocz­nik 33%, siar­czan amo­nu, woda utle­nio­na do 30%, zasa­da sodo­wa do 30%, zasa­da sodo­wa 50%


Zestaw 5 do agre­syw­nych chemikaliów

sil­nik MA II 5,
pom­pa PVDF 41-L-SL, rura ssą­ca 41 mm
przy­łą­cze PTFE do węża 3/​4“zestaw
wąż spe­cjal­ny che­micz­ny 3/​4″ o dłu­go­ści do 2m
dwie obej­my na wąż 3/​4“
pisto­let nalew­czy PVDF,
obro­to­we przy­łą­cze do pisto­le­tu,
adap­ter becz­ko­wy PP

gęstość maks. 1,8 kg/​dm3
lep­kość maks. 800 mPas
wydaj­ność maks. 80 l/​min
pod­no­sze­nie maks. 17 m sł. w.

Dostęp­ne dłu­go­ści: 1000 mm, 1200 mm

Pom­po­wa­na ciecz: chlo­rek pota­su, chlo­rek sodu, chlo­rek żela­za, for­mal­de­hyd 40%, gli­kol, hydra­zy­na, kwas azo­to­wy do 10%, kwas azo­to­wy powy­żej 10%, kwas fos­fo­ro­wy 50%, kwas fos­fo­ro­wy 85%, kwas siar­ko­wy do 80%, kwas siar­ko­wy 90%, kwas siar­ko­wy 98%, kwas sol­ny do 30%, kwas sol­ny powy­żej 30%, mocz­nik 33%, olej napę­do­wy, oleum, pod­chlo­ryn sodo­wy 20%, siar­czan amo­nu, trój­chlo­ro­ety­len, woda utle­nio­na do 30%, woda utle­nio­na 90%


Zestaw 6 — do ole­jów mine­ral­nych, lep­kość do 500mPas

sil­nik MI 4, pom­py LUTZ
pom­pa Alu 41-L-SL, rura ssą­ca 41 mm
przy­łą­cze Alu do węża 3/​4”,zestaw
wąż PCV 3/​4” o dłu­go­ści 2m,
dwie obej­my na wąż 3/​4”,
pisto­let nalew­czy alu­mi­nio­wy,
mosięż­ne przy­łą­cze do pisto­le­tu,
adap­ter becz­ko­wy PP

gęstość maks. 1,4 kg/​dm3
lep­kość maks. 500 mPas
wydaj­ność maks. 85 l/​min
pod­no­sze­nie maks. 19 m sł. w.

Dostęp­ne dłu­go­ści: 1000 mm, 1200 mm

Pom­po­wa­na ciecz: olej napędowy


Zestaw 7 — do łatwo­pal­nych węglo­wo­do­rów (ATEX)

sil­nik ME II 3,
pom­pa SS 41-L-SL, rura ssą­ca 41 mmzestaw
dwa bez­piecz­ne przy­łą­cza mosięż­ne do węża 3/​4”,
wąż do roz­pusz­czal­ni­ków 3/​4” o dłu­go­ści 2m,
pisto­let nalew­czy mosięż­ny /​PTFE,
prze­wód wyrów­nu­ją­cy poten­cja­ły,
adap­ter becz­ko­wy PP
Zestaw bez wtycz­ki Ex.

gęstość maks. 1,6 kg/​dm3
lep­kość maks. 350 mPas
wydaj­ność maks. 95 l/​min
pod­no­sze­nie maks. 14 m sł. w.

Dostęp­ne dłu­go­ści: 1000 mm, 1200 mm

Pom­po­wa­na ciecz: ben­zy­na, eta­nol (alko­hol ety­lo­wy), izo­pro­pa­nol, meta­nol (alko­hol metylowy)


Zestaw 8 — do cie­czy nie­bez­piecz­nych (ATEX)

sil­nik ME II 3,
pom­pa SS 41-L-SL, rura ssą­ca 41 mmzestaw
dwa bez­piecz­ne przy­łą­cza ze sta­li nie­rdzew­nej do węża 3/​4”,
wąż uni­wer­sal­ny che­micz­ny 3/​4” o dłu­go­ści 2m,
pisto­let nalew­czy ze sta­li nie­rdzew­nej /​FEP,
prze­wód wyrów­nu­ją­cy poten­cja­ły,
adap­ter becz­ko­wy PP
Zestaw bez wtycz­ki Ex.

gęstość maks. 1,6 kg/​dm3
lep­kość maks. 350 mPas
wydaj­ność maks. 95 l/​min
pod­no­sze­nie maks. 14 m sł. w.

Dostęp­ne dłu­go­ści: 1000 mm, 1200 mm

Pom­po­wa­na ciecz: ace­ton, ben­zy­na, eta­nol (alko­hol ety­lo­wy), izo­pro­pa­nol, kwas mrów­ko­wy 100%, kwas octo­wy 100%, meta­nol (alko­hol mety­lo­wy), octan buty­lu, octan ety­lu, octan mety­lu, octan winy­lu, toulen


Zestaw 9 — pom­po­wa­nie do “sucha” łatwo­pal­nych węglo­wo­do­rów (ATEX)

sil­nik ME II 3,
pom­pa RE-SS 41–L‑MS, rura ssą­ca 41 mmzestaw
dwa bez­piecz­ne przy­łą­cza mosięż­ne do węża 3/​4”,
wąż do roz­pusz­czal­ni­ków 3/​4” o dłu­go­ści 2m,
pisto­let nalew­czy mosięż­ny /​PTFE,
prze­wód wyrów­nu­ją­cy poten­cja­ły,
adap­ter becz­ko­wy PP
Zestaw bez wtycz­ki Ex.

gęstość maks. 1,6 kg/​dm3
lep­kość maks. 500 mPas
wydaj­ność maks. 77 l/​min
pod­no­sze­nie maks. 14 m sł. w.

Dostęp­ne dłu­go­ści: 1000 mm, 1200 mm

Pom­po­wa­na ciecz: ben­zy­na, eta­nol (alko­hol ety­lo­wy), izo­pro­pa­nol, meta­nol (alko­hol metylowy)


Zestaw 10 — pom­po­wa­nie do “sucha” cie­czy nie­bez­piecz­nych (ATEX)

sil­nik ME II 3,
pom­pa RE-SS 41–L‑MS, rura ssą­ca 41 mmzestaw
dwa bez­piecz­ne przy­łą­cza ze sta­li nie­rdzew­nej do węża 3/​4”,
wąż uni­wer­sal­ny che­micz­ny 1” o dłu­go­ści 2m,
pisto­let nalew­czy ze sta­li nie­rdzew­nej /​FEP,
prze­wód wyrów­nu­ją­cy poten­cja­ły,
adap­ter becz­ko­wy PP
Zestaw bez wtycz­ki Ex.

gęstość maks. 1,6 kg/​dm3
lep­kość maks. 500 mPas
wydaj­ność maks. 77 l/​min
pod­no­sze­nie maks. 14 m sł. w.

Dostęp­ne dłu­go­ści: 1000 mm, 1200 mm

Pom­po­wa­na ciecz: ace­ton, ben­zy­na, eta­nol (alko­hol ety­lo­wy), izo­pro­pa­nol, kwas mrów­ko­wy 100%, kwas octo­wy 100%, meta­nol (alko­hol mety­lo­wy), octan buty­lu, octan ety­lu, octan mety­lu, octan winy­lu, toulen


Zestaw 11 — dla cie­czy spo­żyw­czych (dopusz­cze­nie PZH)

sil­nik MA II 5,
pom­pa SS 41-L-SL, rura ssą­ca 41 mmzestaw
dwa bez­piecz­ne przy­łą­cza ze sta­li nie­rdzew­nej do węża 1”,
wąż spe­cjal­ny che­micz­ny 1” o dłu­go­ści 2m,
pisto­let nalew­czy ze sta­li nie­rdzew­nej /​FEP,
adap­ter becz­ko­wy PP

gęstość maks. 1,8 kg/​dm3
lep­kość maks. 700 mPas
wydaj­ność maks. 100 l/​min
pod­no­sze­nie maks. 16 m sł. w.

Dostęp­ne dłu­go­ści: 1000 mm, 1200 mm

Scroll to Top