Pompy magnetyczne serii HTM-SP PP/​PVDF

Samozasysające pompy ze sprzęgłem magnetycznym przeznaczone do pompowania najbardziej korozyjnych mediów nie zawierających cząstek stałych.

Zapytaj o produkt

Pompa samozasysająca ze sprzęgłem magnetycznym (bez uszczelnienia) HTM-SP

Pom­pa samo­za­sy­sa­ją­ca che­mo­od­por­na z sprzę­głem magne­tycz­nym, dostęp­na w wyko­na­niu z two­rzy­wa PP lub PVDF.

Prze­zna­czo­na do cie­czy nie zawie­ra­ją­cych zanie­czysz­czeń sta­łych i ściernych.

Posia­da zdol­ność wyssa­nia powie­trza z ruro­cią­gu ssaw­ne­go po wstęp­nym zala­niu kor­pu­su pom­py cieczą.

Dostęp­ne rodza­je o‑ringów kor­pu­su: EPDM, FKM, FEP

Tem­pe­ra­tu­ra max do 70*C (PP), do 90*C (PVDF)

Wydaj­ność max: 25 m³/​h

Wyso­kość pod­no­sze­nia max: 22m słu­pa wody

Nano­me­trycz­na wyso­kość zasy­sa­nia do 6m słu­pa wody

Charakterystyka pompy samozasysającej magnetycznej HTM-SP

charakterystyka pompy htm sp

Wymiary pompy samozasysającej magnetycznej HTM-SP

wymiary pompy htm sp

Polecane produkty

Scroll to Top