Pompy nierdzewne KMS/​KMX

Pompy w wykonaniu ze stali nierdzewnej (KMS) lub kwasoodpornej (KMX), przeznaczone do pracy w układach obiegu cieczy w przemyśle, nawadnianiu, rolnictwie i wodociągach. Konkurencyjna cena!

 

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pompach.

  • Wydajność maksymalna

    do 3600 l/​min

  • Podnoszenie maksymalne

    do 69 m

  • Zasilanie

    elek­trycz­ne 230V i 400V

Cechy

Pom­py mono­blo­ko­we FORAS KMS/​KMX ze sta­li nie­rdzew­nej AISI304/​AISI316L

Nie­za­wod­ne i pre­cy­zyj­nie wyko­na­ne pom­py ze sta­li nie­rdzew­nej prze­zna­czo­ne do wody czy­stej i obie­gu cie­czy w prze­my­śle oraz ukła­dach nawad­nia­nia.
Wyko­na­nie ze sta­li nie­rdzew­nej gwa­ran­tu­je zwięk­szo­ną odpor­ność chemiczną.

Zakres tem­pe­ra­tur pra­cy dla pom­py w wyko­na­niu stan­dar­do­wym to ‑10 do +90 stop­ni C
Mak­sy­mal­nie ciśnie­nie pra­cy (w kor­pu­sie pom­py) do 10 bar.
Przy­łą­cza koł­nie­rzo­we i nor­mo­wy roz­staw osi.
Sil­nik elek­trycz­ny 3~ 400V 50Hz, kla­sa szczel­no­ści IP55, kla­sa izo­la­cji F.
Pom­py mogą pra­co­wać z falow­ni­kiem.
Stan­dar­do­we uszczel­nie­nie mecha­nicz­ne Ceramika/​Grafit. Dostęp­ne róż­ne konfiguracje.

Dostęp­ne rów­nież wer­sje pomp KMX — ze sta­li kwa­so­od­por­nej AISI316L

Lista dostępnych modeli — pompy KMS

MODELMoc kWPrzy­łą­czePrzy­łą­czeZakres wydaj­no­ściWyso­kość podnoszenia
ssaw­netłocz­ne(l/​min)(m)
KMS32B/1,51.5DN50DN32100 ÷ 50023.6 ÷ 13.5
KMS32B/2,22.2DN50DN32100 ÷ 50028.9 ÷ 16.4
KMS32C/​33DN50DN32100 ÷ 50034.8 ÷ 24.3
KMS32C/​44DN50DN32100 ÷ 45046.6 ÷ 37.7
KMS32C/5,55.5DN50DN32100 ÷ 45058 ÷ 48.3
KMS40A/1,51.5DN65DN40150 ÷ 55016.2 ÷ 10.2
KMS40A/2,22.2DN65DN40150 ÷ 65021.6 ÷ 13.4
KMS40A/​33DN65DN40200 ÷ 75026.9 ÷ 16.3
KMS40B/​44DN65DN40200 ÷ 75034.8 ÷ 17
KMS40C/5,55.5DN65DN40200 ÷ 90042.6 ÷ 21
KMS40C/7,57.5DN65DN40200 ÷ 100052.4 ÷ 24.5
KMS40C/​1111DN65DN40200 ÷ 110065.9 ÷ 43.8
KMS50A/​33DN65DN50300 ÷ 100022.1 ÷ 10.7
KMS50A/​44DN65DN50300 ÷ 110025.8 ÷ 16.4
KMS50B/5,55.5DN65DN50300 ÷ 120034.6 ÷ 22.7
KMS50C/7,57.5DN65DN50300 ÷ 130039.5 ÷ 27.9
KMS50C/​1111DN65DN50300 ÷ 130055.4 ÷ 41.9
KMS50C/​1515DN65DN50300 ÷ 120063.1 ÷ 53.4
KMS50C/18,518.5DN65DN50300 ÷ 120069.1 ÷ 63.1
KMS65A/5,55.5DN80DN65600 ÷ 210019.7 ÷ 10.4
KMS65A/7,57.5DN80DN65600 ÷ 220024.2 ÷ 15
KMS65B/​1111DN80DN65600 ÷ 210034 ÷ 25.6
KMS65B/​1515DN80DN65600 ÷ 210041.3 ÷ 35.8
KMS65C/18,518.5DN80DN65600 ÷ 210049 ÷ 42.5
KMS65C/​2222DN80DN65600 ÷ 230056.5 ÷ 48.7
KMS80B/​1111DN100DN80900 ÷ 340027.8 ÷ 11.8
KMS80B/​1515DN100DN80900 ÷ 340032.8 ÷ 17.8
KMS80B/18,518.5DN100DN80900 ÷ 360038.7 ÷ 23.3
KMS80C/​2222DN100DN80900 ÷ 320042.4 ÷ 29

Parametry pomp KMS ze stali nierdzewnej

pompy kms parametry

Wymiary montażowe pomp KMS ze stali nierdzewnej i KMX ze stali kwasoodpornej (przyłącza kołnierzowe)

pompy kms wymiary zamiennik ebara lowara

Scroll to Top