Pompy chemoodporne

Pompy chemoodporne

Pom­py che­mo­od­por­ne to pom­py skon­stru­owa­ne w taki spo­sób, aby ich kon­struk­cja oraz odpor­ność che­micz­na gwa­ran­to­wa­ły nie­za­wod­ne dzia­ła­nie przez dłu­gi okres użyt­ko­wa­nia oraz wyso­ki sto­pień bez­pie­czeń­stwa pro­ce­su pompowania.

W przy­pad­ku takich urzą­dzeń nie­kon­tro­lo­wa­ny wyciek cie­czy lub wystę­po­wa­nie jej opa­rów wsku­tek nagłej awa­rii nie są akcep­to­wal­ne ze wzglę­du na bez­pie­czeń­stwo pra­cy lub zagro­że­nie dla środowiska.

Scroll to Top