Pompy procesowe ISO2858/5199

Pompy procesowe ISO2858/5199

Pom­py wiro­we pro­ce­so­we zgod­ne z normami

  • ISO 2858
  • ISO 5199

Są to stan­dar­dy zapro­jek­to­wa­ne dla prze­my­słu che­micz­ne­go i prze­my­słu ciężkiego.

W porów­na­niu do pomp zgod­nych z EN 733 (DIN 24255) — naj­bar­dziej popu­lar­na nor­ma dla pomp do lek­kich zasto­so­wań w prze­my­śle i nawa­dad­nia­niu — pom­py zgod­ne z ISO 2858 i ISO 5199 posia­da­ją sze­reg cech kon­struk­cyj­nych zapew­nia­ją­cy więk­szą nie­za­wod­ność, mię­dzy innymi:

  • wał w pom­pie jest przewymiarowany
  • kor­pus łoży­sko­wy zapro­jek­to­wa­ny na więk­sze obciążenia
  • budo­wa pom­py jest modu­ło­wa, dzię­ki cze­mu w przy­pad­ku gdy na zakła­dzie pra­cu­je wię­cej pomp, czę­ścio­wo ele­men­ty są wymien­ne mię­dzy sobą
  • kon­struk­cja przy­sto­so­wa­na do ope­ro­wa­nia na wyż­szych ciśnie­niach pra­cy (np do 25 i 40 bar) oraz w szer­szym zakre­sie temperatur
  • moż­li­wość zabu­do­wy odpo­wied­nie­go roz­wią­za­nia uszczel­nie­nia mecha­nicz­ne­go zgod­nie z tzw. API PLAN, w stan­dar­dzie pom­py są przy­sto­so­wa­ne do mon­ta­żu uszczel­nień typu plug-in (typu kartridż)
  • wir­ni­ki i kor­pu­sy posia­da­ją dodat­ko­we cechy kon­struk­cyj­ne zapew­nia­ją­ce obni­że­nie war­to­ści NPSHr pompy
  • dostęp­ne są roz­ma­ite wyko­na­nia kon­struk­cyj­ne i nie­ty­po­we sto­py meta­li uży­te do budo­wy pompy

Pom­py te spraw­dza­ją się jako nie­za­wod­ne roz­wią­za­nie w pro­ce­sach wyma­ga­ją­cych cią­głej pra­cy oraz przy pom­po­wa­niu cie­czy o innych para­me­trach fizy­ko-che­micz­nych w sto­sun­ku do wody.

Scroll to Top