Pompy tłokowe

Pompy tłokowe

Pom­py tło­ko­we to rodzaj pomp wypo­ro­wych, w któ­rym głów­nym ele­men­tem pra­cu­ją­cym jest tłok poru­sza­ją­cy się ruchem posu­wi­sto-zwrot­nym wewnątrz cylin­dra oraz posia­da­ją zawo­ry na ssa­niu i tłoczeniu.

Pom­py tło­ko­we mogą być tak­że wyko­na­ne w ukła­dzie obu­stron­ne­go dzia­ła­nia, wte­dy jeden tłok zasy­sa, a dru­gi tło­czy ciecz naprzemiennie.

Szcze­gól­nym rodza­jem pomp tło­ko­wych dostęp­nych w naszej ofer­cie są:

  • pom­py tło­ko­we do igło­fil­trów (insta­la­cji igło­fil­tro­wych) GEHO
  • pom­py tło­ko­we hydro­fo­ro­we CLASAL
  • pom­py tło­ko­we i nur­ni­ko­we ITC DOSTEC oraz TEKDOS
Scroll to Top