Pompy do osadów

Pompy do osadów

Osa­dy to czę­sty “efekt ubocz­ny” pro­ce­su oczysz­cza­nia lub filtracji.

W zależ­no­ści od pocho­dze­nia osa­du, pod kątem zasto­so­wa­nia pomp do osa­du, wyróż­nia­my kil­ka jego rodzajów:

  • osad komu­nal­ny
  • osad prze­my­sło­wy
  • osad pro­ce­so­wy

Rodzaj osa­du deter­mi­nu­je jego postać, skład oraz struk­tu­rę che­micz­ną. Róż­ne typy osa­du wyma­ga­ją zasto­so­wa­nia dedy­ko­wa­nych dla dane­go rodza­ju pomp. Pod kątem dobo­ru pom­py istot­ny­mi cecha­mi osa­du są jego:

  • sto­pień i spo­sób zagęszczenia
  • tem­pe­ra­tu­ra
  • skład che­micz­ny, war­tość pH
  • gęstość osa­du
  • lep­kość osadu
  • wła­sno­ści ścier­ne czą­stek wystę­pu­ją­cych w osadzie

W przy­pad­ku osa­dów komu­nal­nych czę­sto sto­su­je się pom­py śli­ma­ko­we i pom­py wiro­we o wła­ści­wej konstrukcji.

W przy­pad­ku osa­dów prze­my­sło­wych i pro­ce­so­wych, poza typo­wy­mi pom­pa­mi sto­so­wa­ny­mi w przy­pad­ku osa­dów komu­nal­nych czę­sto spo­ty­ka­ne są też pom­py mem­bra­no­we oraz perystaltyczne.

Scroll to Top