Pompy do wykopów

Pompy do wykopów

Pom­py prze­zna­czo­ne do pra­cy w warun­kach budow­la­nych jako pom­py budow­la­ne czy też pom­py do wyko­pów. Dobra i nie­za­wod­na pom­pa na któ­rej moż­na pole­gać to pod­sta­wo­we narzę­dzie pod­wy­ko­naw­ców w przy­pad­ku odwad­nia­nia wody grun­to­wej zawie­ra­ją­cej pia­sek i szlam.

Pom­py odwod­nie­nio­we FLYGT (BIBO) to naj­wyż­sza kla­sa urzą­dzeń, o świet­nych cechach użyt­ko­wych, wydaj­no­ściach i wie­lo­let­niej trwa­ło­ści. Zna­ne i lubia­ne, spraw­dzo­ne na ryn­ku do kil­ku­dzie­się­ciu lat!

Z naszej ofer­ty pole­ca­my rów­nież pom­py mar­ki EVAK — o świet­nej rela­cji ceny do jako­ści. Urzą­dze­nia spraw­dzo­ne w set­kach firm budow­la­nych i sto­so­wa­ne przez więk­szość dużych wypo­ży­czal­ni sprzę­tu. Roz­wią­za­nia tego pro­du­cen­ta to roz­sąd­na cena przy zacho­wa­niu wyso­kiej kla­sy mate­ria­łów konstrukcyjnych.

Scroll to Top