Pompy obiegowe

Pompy obiegowe "in-line"

Pom­py obie­go­we jed­no­wir­ni­ko­we “in-line” to pom­py odśrod­ko­we, w któ­rych przy­łą­cza ssaw­ne i tłocz­ne są umiej­sco­wio­ne w jed­nej osi co m.in. pozwa­la na mon­taż pom­py w linii rurociągu.

Pom­py tego typu sto­so­wa­ne są do zapew­nia­nia obie­gu wody i cie­czy pro­ce­so­wych w insta­la­cjach prze­my­sło­wych, grzew­czych, ukła­dach kli­ma­ty­za­cji, wentylacji.

Ze wzglę­du na pra­cę cią­głą, waż­ny jest wła­ści­wy dobór pom­py do punk­tu pra­cy zapew­nia­ją­cy jak naj­niż­sze zuży­cie ener­gii. W przy­pad­ku gdy ciśnie­nie i prze­pływ zmie­nia się, wska­za­ne jest zasto­so­wa­nie ukła­du z falow­ni­kiem, któ­re jest droż­sze w zaku­pie, nato­miast pozwa­la na dłu­go­ter­mi­no­we korzy­ści i zwrot kosz­tów zaku­pu w posta­ci niż­sze­go pobo­ru ener­gii elektrycznej.

Scroll to Top