Pompy SYDEX PUMP

Pompy SYDEX PUMP

SYDEX. Wło­ski pro­du­cent naj­wyż­szej jako­ści pomp śru­bo­wych o kon­struk­cji i geo­me­trii ana­lo­gicz­nej jak pom­py śru­bo­we NETZSCH i trwa­ło­ści pomp czo­ło­wych pro­du­cen­tów jak SEEPEX, ALLWEILER.

Zasto­so­wa­nie:

  • prze­mysł ogól­ny (kla­sycz­ne pom­py śli­ma­ko­we serii K do trans­por­tu cie­czy lep­kich i ściernych)
  • prze­mysł OIL&GAS (wyko­na­nie API676, pom­py śru­bo­we pio­no­we i pozio­me — do płucz­ki wiert­ni­czej, pom­po­wa­nia ropy naf­to­wej, ole­jów i smarów)
  • oczysz­czal­nie ście­ków (szla­my, osa­dy, dozowanie)
  • pom­py do bio­ga­zow­ni (pom­py z podaj­ni­kiem do bio­ma­sy, maceratory)
  • prze­mysł spożywczy
  • kopal­nie — pom­py do ścier­nych szla­mów i płuczek
  • prze­mysł stoczniowy
Scroll to Top