Pompy z rozdrabniaczem

Pompy z rozdrabniaczem

Pom­py z mecha­ni­zmem tną­cym prze­zna­czo­ne do pom­po­wa­nia ście­ków zawie­ra­ją­cych zanie­czysz­cze­nia włókniste.

Pom­py z roz­drab­nia­czem pro­jek­to­wa­ne są przede wszyst­kim dla apli­ka­cji w gospo­dar­ce wod­no-ście­ko­wej gdzie ist­nie­je koniecz­ność pom­po­wa­nia ście­ków prze­wo­dem tłocz­nym o małej śred­ni­cy, na dale­kie odle­gło­ści. W przy­pad­ku nie­du­żych odle­gło­ści i więk­szej śred­ni­cy rury zale­ca­my pom­py z cof­nię­tym wir­ni­kiem Vor­tex (dostęp­ne w dzia­le pom­py ściekowe).
Pom­py z roz­drab­nia­czem nie są prze­zna­czo­ne do pom­po­wa­nia czą­stek ścier­nych — w przy­pad­ku takie­go medium mecha­nizm pom­py zuży­je się sto­sun­ko­wo szybko.
W celu dobo­ru opty­mal­ne­go roz­wią­za­nia dla potrzeb pro­si­my o kon­takt z dzia­łem doradz­twa tech­nicz­ne­go stre​fa​pomp​.pl.
Pro­fe­sjo­nal­na pom­pa z roz­drab­nia­czem np. EVAK ALLIGATOR lub ZENIT GR Blue Pro) to koszt ponad 2 000 zł netto.
Scroll to Top