Profesjonalny dobór pomp i agregatów pompowych

Odpo­wied­ni dobór pom­py w odnie­sie­niu do warun­ków pra­cy, eks­plo­ata­cji i arma­tu­ry dodat­ko­wej gwa­ran­tu­je niskie kosz­ty eks­plo­ata­cji i naj­niż­szy współ­czyn­nik prze­sto­jów i awarii.

Dobór nale­ży pozo­sta­wić pro­fe­sjo­na­li­stom dys­po­nu­ją­cym odpo­wied­nim doświadczeniem.

Naj­lep­szą pomo­cą w efek­tyw­nym dobo­rze przez pro­fe­sjo­na­li­stę jest udzie­le­nie przez klien­ta infor­ma­cji odno­śnie pro­ce­su, ukła­du hydrau­licz­ne­go oraz pom­po­wa­ne­go pro­duk­tu wraz z usta­le­niem kon­kret­nych ocze­ki­wań pod kątem wydaj­no­ści i uwzględ­nia­jąc ewen­tu­al­ne dotych­cza­so­we doświad­cze­nia klienta.

Dla­te­go przy­go­to­wa­li­śmy dla Pań­stwa for­mu­larz dobo­ru pomp, któ­ry zawie­ra pod­sta­wo­we infor­ma­cje potrzeb­ne do do okre­śle­nia odpo­wied­niej pom­py i cha­rak­te­ry­sty­ki urzą­dze­nia (klik­nij w zdję­cie poni­żej, aby otwo­rzyć plik .pdf)

Wypeł­nio­ny for­mu­larz pro­si­my wysłać w for­mie ska­nu lub zdję­cia na adres e‑mail strefapomp@​klaudia.​eu

Dla nie­któ­rych pro­duk­tów i w przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści usta­le­nia final­nych warun­ków zada­nia moż­li­wy jest wyna­jem pomp w celu prze­te­sto­wa­nia ich pod­czas pra­cy w Pań­stwa zastosowaniu.

Scroll to Top